Beleid en verantwoording

Missie en doelstelling

De missie van de stichting is kansarme kinderen uit Manila een opleiding te laten volgen (van Elementary school, Highschool tot College) , waardoor ze een betere baan kunnen vinden. Hierdoor hebben ze een kans op een beter leven voor zichzelf en hun familie.

Doelstelling van de stichting, zoals omschreven in de notariële acte, is door financieel steun te verlenen mogelijkheden te scheppen voor kinderen op de Filippijnen om in welke vorm en op welk niveau ook onderwijs te volgen in de ruimste zin van het woord. Het bestuur heeft deze doelstelling operationeel gemaakt. De stichting verwerft gelden om maandelijks 60 scholieren uit de allerarmste gezinnen in Manila een opleiding te laten volgen, op Elementary school, Highschool of College om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Uitgangspunt hierbij is dat hulp veel effectiever werkt door te investeren in een opleiding voor kinderen uit de allerarmste gezinnen dan geld te geven voor dagelijkse behoeften.

Studenten tijdens een gezellig etentje
Studenten tijdens een gezellig etentje

Verantwoording

Tweemaal per jaar worden de donateurs geïnformeerd over de stand van zaken en gevraagd om een donatie. Het bestuur probeert verder met allerlei acties nieuwe donateurs te verwerven en stichtingen te interesseren in het werk in de Filippijnen.

SFK-Nederland ziet toe dat de gelden in de Filippijnen door het “Study Fund for Philippine Children Foundation Inc.” (SFK-Ph) besteed worden voor het volgen van onderwijs van geselecteerde kinderen die behoren tot de allerarmsten van Quezon City (onderdeel van Manila). De selectie van de kinderen vindt plaat door lokale experts uit het onderwijs die zitting hebben in het bestuur van SFK-Ph en een “social worker” die in dienst is van SFK-Ph. In principe vindt de selectie op de Elementary school (6 jaar) plaats, volgt de scholier daarna de HighSchool (4 jaar) en houdt de ondersteuning na 4 jaar College op met het behalen van het vakdiploma.

Hoe werkt het

De stichting heeft zelf geen scholen, maar maakt gebruik van de reguliere scholen van Manila. De scholieren krijgen een maandelijkse bijdrage voor schoolgeld, boeken, transport naar en van school, schooluniform en zo nodig een tegemoetkoming in medische kosten. Ze leggen maandelijks verantwoording af van de vorderingen en worden zo nodig geholpen door de social worker. Er is een regelement waaraan de scholier moet voldoen. Bij nalatigheid of gebrek aan vordering kan het bestuur beslissen de bijdrage te stoppen.

De controle op de activiteiten van SFK-Ph in de Filippijnen vindt plaats door verslaglegging van de bestuursvergaderingen, het uitgebreide jaarverslag, per kwartaal de financiële verslaglegging, het jaarlijkse accountantrapport en de correspondentie met het door SFK-Nederland voorgedragen lid in het bestuur van SFK-Ph.

Het beleid is er op gericht dat iedere scholier die ondersteund wordt door SFK zijn studie kan afronden (t/m de vakopleiding op het College). Hiertoe worden gelden gereserveerd in een “fund for future tuition fees “, waaruit de scholier betaald wordt mocht de donatie om wat voor reden dan ook stoppen. Het fonds wordt ook gebruikt om de jaarlijkse fluctuaties in de donaties op te vangen.

Geen van de bestuurders in Nederland (Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen) en in de Filippijnen (Study Fund for Philippine Children Foundation Inc.) ontvangen een toelage of onkostenvergoeding. SFK-Ph heeft wel een social worker in dienst die professioneel ondersteuning biedt aan de scholieren en voorstellen doet aan het bestuur (salaris circa 4000 euro/jaar). Een parttime administratieve kracht zorgt ervoor dat de administratie goed verloopt en voldoet aan de eisen van het ministerie van Social Welfare and Development” (circa € 1000 per jaar).

Omdat het kantoor dat ook gebruikt wordt als gemeenschapsruimte/ computerruimte voor de SFK-scholieren, gratis ter beschikking is gesteld, komen bijna alle verkregen gelden ten goede aan de SFK-kinderen.