Rondzendbrief mei 2019

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

In onze vorige nieuwsbrief, van november 2018, hebben wij melding gemaakt van het teruglopen van de donaties aan het studiefonds. In de recente bestuursvergadering heeft het bestuur uitvoerig bij dit onderwerp stil gestaan. De situatie baart ons zorgen, temeer omdat een oplossing voor de dalende inkomsten zich niet makkelijk aandient. Een analyse van de situatie heeft ons geleerd, dat als de situatie niet verbetert het fonds over 9 à 10 jaar ophoudt te bestaan. Dit vooruitzicht spreekt het bestuur niet aan. Wij willen juist zoeken naar mogelijkheden om het fonds op langere termijn te continueren. De reden zal u duidelijk zijn: investeren in onderwijs is letterlijk van levensbelang voor kansarme kinderen en jongeren en wij willen dat zo lang mogelijk volhouden. Wij krijgen met regelmaat berichten en reacties van de scholieren, de alumni en het Filipijnse bestuur over wat uw donaties betekenen voor de verbetering van hun omstandigheden en hun toekomstverwachtingen.

Gleehana is 10 jaar oud en zit in de vijfde klas van de Elementary School. Zij woont met haar alleenstaande moeder, haar oudere broertje en haar grootmoeder in Caloocan City. Zij werd november 2018 tot het SFK-programma toegelaten.

Het bestuur gaat zich de komende periode dan ook extra inspannen voor de verbetering van de financiële positie van het fonds. Prioriteit daarbij is het werven van nieuwe donateurs. We gaan de doelstelling van het fonds bij meer mensen onder de aandacht brengen. En we zoeken contact met mensen die ons kunnen adviseren over de beste aanpak daarbij.

Wij kunnen uw hulp hierbij goed gebruiken. Als u in uw kennissenkring en uw netwerk het fonds onder de aandacht brengt en anderen motiveert om donateur te worden, kunnen wij meer kinderen aan scholing en een vakopleiding helpen. Onze website www.studiefondsfilipijnsekinderen.nl bevat up-to-date informatie over doelstelling van het fonds, de besteding van de middelen, de verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten van de SFK scholieren. Hoe meer mensen ons  helpen, hoe meer we kunnen blijven investeren in de toekomst van kansarme Filipijnse kinderen.

En zoals gewoonlijk doen wij weer een beroep op u voor een eenmalige of periodieke donatie aan het fonds. U kent ons, en u weet wat uw donaties betekenen voor de scholieren en studenten: uitzicht op een diploma, een baan, een inkomen en een zelfstandig bestaan. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. Mochten wij uw gift al ontvangen hebben, dan zeggen wij u daarvoor hartelijk dank.

Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun aan de Filipijnse kinderen. En hebt u gedachten over hoe het fonds versterkt en gecontinueerd kan worden, laat het ons s.v.p. weten via emailadres  studiefondsfilip.kinderen@gmail.com. Wij rekenen op u!

Namens het bestuur, 

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK

N.B.Als u deze brief voortaan via de email wilt ontvangen, wilt u dat dan s.v.p. aan het secretariaat laten weten?