Financiën SFK 2015

SFK Nederland gebruikt 99% van haar gelden voor de ondersteuning aan kansarme Filippijnse scholieren. Slechts 1% bestaat uit kosten die in Nederland worden gemaakt.

In de Filippijnen wordt 90% besteed aan directe hulp aan kansarme scholieren in Manila. De resterende 10% wordt gebruikt voor professionele ondersteuning van de scholieren, administratie en overige kosten. Op basis van de jaarlijkse begroting van SFK-Philippines en het beschikbare saldo aldaar wordt geld in eenheden van 10.000 euro overgemaakt naar de Filipijnen.

Staat van lasten en baten 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011 SFK-Nederland (in euro’s)

Lasten 2015 2014 2013 2012 2011
Dotatie SFK-Philippines 40.000 20.000 30.000 40.000 34.000
Kamer v Koophandel 0 0 0 30 27
Hosting website 90 89 89 80 0
Bankkosten 239 196 204 215 193
Totaal lasten 40.329 20.285 30.293 40.325 34.220
           
Baten          
Giften donateurs 20.080 19.845 22.102 37.314 23.184
Rente 3.513 4.382 3.151        8.706 1.783
Totaal baten 23.593 24.227 25.253 46.020 24.967
           
Toegevoegd aan Fund* -16.736 3.942 -5.040        5.695 -9.253

Fund* = “Fund For Future Tuition Fees”. Dit fonds is gevormd om alle scholieren die nu door SFK ondersteund worden hun opleiding te laten afronden, mochten de donaties per dit jaar stoppen. Hopelijk gebeurt dit niet en kunnen jaarlijks de geslaagden vervangen worden door nieuwe kansarme kinderen. De scholieren worden maximaal 14 jaar ondersteund door SFK (6 jaar basisschool, 4 High School en 4 jaar vakopleiding aan een College). Voor de huidige populatie scholieren is hiervoor 300.000 euro nodig (hierbij is uitgegaan van de huidige koers en 65 scholieren). Het Fund is nu 286.188 euro groot en dus niet geheel voldoende om aan de doelstelling te voldoen. Ieder jaar wordt berekend hoeveel geld nodig is om aan de doelstelling te voldoen.

In 2013 is afgesproken dat circa € 30.000 per jaar beschikbaar is voor onze werkzaamheden in de Filippijnen. Hierop wordt het aantal scholieren afgestemd. De dotaties vinden plaats op grond van de financiële situatie in de Filippijnen in porties van € 10.000. Dit betekent dat in 2014 € 20.000 is gegeven, in 2015 € 40.000 en in 2016 € 20.000.

Door SFK-Philippines is in 2016 28.229 euro besteed. Door terughoudend nieuwe scholieren te werven konden de uitgaven worden beperkt, waardoor de doelstelling van maximaal 30.000 euro aan uitgaven is gehaald.

SFK-Philippines (in Peso)

Lasten 2015 2014 2013 2012 2011
Totale directe hulp 1.457.377 1.427.743 1.592.296 1.571.773 1.495.483
Personeel/admin 278.957 304.605 226.102 158.305 244.123
Huur huisvesting 0 0 0 13.200 156.000
Hulp rampen 0 0 0 8.606 24.076
Totale lasten 1.736.334 1.732.348 1.818.398 1.751.884 1.919.682

De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door mw. T. Bisheshar AA van AAB Accountancy te Zoetermeer. De Filippijnse Jaarrekening door accountantskantoor Lopez and Co., Manila Philippines.