Jaarverslag SFK 2023

SFK in de Filippijnen

Status van SFK

SFK in de Filippijnen is een officieel geregistreerd agentschap van het Filippijnse Departement of Social Welfare and Development (DSWD) en neemt deel aan de activiteiten van het Area Based Standards Network (ABSNET). Ze maken gebruik van de diensten van andere NGO’s.

Aantal scholieren

Het bestuur van SFK in de Filippijnen heeft ons gedurende het verslagjaar met enige regelmaat op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen aldaar. In het najaar van 2023 zag de scholierenpopulatie er als volgt uit:

SchooltypeJongensMeisjesTotaal
Elementary123
Junior High School21315
Senior High School145
College8816
Totaal122739

De scholieren en studenten ontvangen iedere maand hun “allowance”. De Elementary-scholieren ontvangen per jaar ± €150, de highschool-scholieren ± €190 en de college-studenten ± €290. Voor de college-studenten is een loopbaan oriëntatie georganiseerd.

Werven van donateurs

Ook het Filippijnse bestuur spant zich steeds meer in om nieuwe donateurs aan te trekken. Zij hebben een fondsenwervingscampagne opgezet, waarmee in de loop van het verslagjaar ± €650 is opgehaald. Daarnaast heeft een professioneel bedrijf een goed ogende website voor SFK geinstalleerd.

Christmas party

De Christmas party was in 2023, net als ieder jaar, weer een hoogtepunt voor de SFK-familie. Want zo zien alle bij SFK betrokkenen elkaar: als één grote familie. De scholieren en studenten, hun ouders, de alumni, het bestuur en de staf komen op een zondag in december bijeen voor gebed en zang, spelletjes en voordrachten, een gemeenschappelijke maaltijd en kerstpakketten voor de scholieren. De alumni dragen in belangrijke mate bij aan de voorbereidingen en de financiering van de happening.

SFK in Nederland

Financiën

In het verslagjaar heeft het bestuur zich verdiept in de financiële ontwikkelingen van 2022 ten opzichte van 2021. De uitgaven in de Filippijnen gaven het volgende beeld (in €):

20212022
Directe kosten23.11022.367
Kantoor en administratie2.9847.266
Totaal26.09429.633

De directe kosten zijn gedaald door de verkleining van het aantal scholieren, maar de “overhead” is in 2022 gestegen met 143% t.o.v. 2021. De laatste tussentijdse rapportage van najaar 2023 gaf opnieuw een bevestiging van dat beeld. Het lijkt erop, dat de kosten per leerling aanmerkelijk zijn gestegen. Op basis van deze gegevens vond het bestuur het nog te vroeg om een trend vast te stellen, maar zag hierin wel aanleiding om de ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen. Aan het bestuur van SFK-Filippijnen is gevraagd hierover uitsluitsel te geven.

Ontmoeting met twee alumni uit Noorwegen

In april 2023 heeft het bestuur een ontmoeting gehad met het echtpaar Marvin en Julieta Ramos. Zij hebben in hun jonge jaren het scholingsprogramma van SFK in de Filippijnen doorlopen en zijn later geëmigreerd naar Noorwegen, alwaar zij beiden werkzaam zijn in de ICT-sector. Beiden zijn voorbeelden van het succes van SFK. Opgegroeid in grote armoede in de sloppenwijk van Manila, werden zij geselecteerd voor het SFK-programma, waardoor zij in staat werden gesteld scholing en een vakopleiding te volgen. Zij hebben nu een gezin en het gaat hen voor de wind. Zij steunen SFK door donateurs in Noorwegen te werven.

Werven van nieuwe donateurs

Een permanente actie van het bestuur is het werven van nieuwe donateurs. Ook in 2023 is daar weer de nodige aandacht aan besteed.

–   De scholenactie is door het bestuur opnieuw opgepakt. Er zijn brieven aan een aantal schoolbesturen gezonden, met het verzoek mee te werken aan het ophalen van geld door scholieren voor SFK d.m.v. aansprekende activiteiten. De schoolbesturen zijn ook telefonisch benaderd.

–   Het bestuur heeft een engelstalige versie van de website gemaakt. Dit was een voorbereiding op een wervingsactie onder Filippijnse organisaties in Nederland, die in 2024 zal worden uitgevoerd. Zij ontvangen een brief met het verzoek financiële steun te verlenen aan SFK.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van SFK-Nederland bestaat uit dhr. F. Lemmens (voorzitter), mw. W. Buitink (secretaris), dhr. J. Dalhuysen (pennigmeester) en dhr. K. Tukker (algemeen bestuurslid). Gedurende het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur niet veranderd.