Jaarverslag SFK 2023

Bijlage

Deze bijlage bij het jaarverslag van de Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen bevat algemene informatie over de stichting. De informatie is bijgewerkt tot en met december 2023.

Doelstelling

De Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen (SFK) is bij notariële acte op 4 juni 1987 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41.154.762. Doelstelling van het studiefonds is door financiële steun te verlenen mogelijkheden te scheppen voor kinderen in de Filipijnen om in welke vorm en op welk niveau ook onderwijs te volgen in de ruimste zin van het woord. Het fonds verwerft gelden om maandelijks zo’n 40 scholieren uit de allerarmste gezinnen in Manila een opleiding te laten volgen, op Elementary school, Highschool of College om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Uitgangspunt hierbij is dat hulp veel effectiever werkt door te investeren in een opleiding dan geld te geven voor dagelijkse levensbehoeften.

Het fonds is zeer kleinschalig begonnen met financiële hulp van familie en vrienden. Inmiddels is het 35 jaar actief. In die periode hebben honderden leerlingen het hele traject doorlopen en vervolgens een baan gevonden als secretaresse, verpleegkundige, elektricien, loodgieter, IT-er of boekhouder en enkelen zijn fysiotherapeut, medisch analist, arts of jurist geworden.

Samenwerking tussen de Nederlandse en de Filipijnse Stichting

Het studiefonds werkt nauw samen met zijn Filipijnse zusterorganisatie: het Study Fund for Philippine Children Foundation Inc. in Manila. Samen zorgen beide stichtingen ervoor, dat het geld van de donateurs de goede bestemming bereikt. Het bestuur van de stichting in Nederland houdt zich bezig met fondsenwerving, berichtgeving aan de donateurs en controle op de activiteiten en de besteding van de gelden in de Filipijnen. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding. Een externe accountant controleert jaarlijks (gratis) de boekhouding, zowel in Nederland als in de Filipijnen.

De Filipijnse stichting heeft een aantal taken. Om te beginnen draagt het bestuur zorg voor het selecteren van nieuwe leerlingen. In principe vindt de selectie op de Elementary School (6 jaar) plaats, volgt de scholier daarna een Highschool (4 jaar junior en 2 jaar senior) en vervolgens doorstroming naar een College (4 jaar). Tijdens het volgen van hun opleidingen krijgen de leerlingen de nodige individuele begeleiding. In latere fases richt de begeleiding zich op de bemiddeling bij het vinden van werk. Verder ziet de Filippijnse stichting erop toe dat de gelden (de giften van de donateurs) verantwoord worden besteed.

Het bestuur van de Filipijnse stichting bestaat uit elf bestuursleden. Het bestuur beschikt over drie stafleden: de social worker, een administrative assistent en een boekhouder. De social worker heeft de centrale rol in de selectie, begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. De administratieve kracht draagt zorg voor al het administratieve werk. Een goede administratie is essentieel, en mag in de Filipijnen niet alleen door vrijwilligers gedaan worden. Het ministerie van Social Welfare and Development stelt strenge eisen om de corruptie terug te dringen. Voor algemeen nut beogende instellingen zoals SFK is een gekwalificeerde administratieve kracht vereist.

Ook de bestuurders in Manila ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten. Het bestuur van de Filipijnse stichting kan beschikken over gratis werkruimte in Manila, waar de social worker kantoor houdt, de leerlingen worden ontvangen op “payday”, het bestuur vergadert en leerlingen gebruik kunnen maken van de computer.

Besteding van de middelen

Het studiefonds heeft zelf geen scholen, maar maakt gebruik van de reguliere scholen van Manila. Het fonds zorgt ervoor dat de geselecteerde scholieren maandelijks een financiële bijdrage ontvangen voor de betaling van schoolgeld, schoolboeken, een schooluniform, transportkosten van en naar school, een studietoelage en zo nodig een tegemoetkoming in medische kosten. De financiële bijdrage is als volgt: € 150 per jaar voor een Elementary School-leerling (6 jaar), € 190 per jaar voor een Highschool-leerling (6 jaar), € 290 per jaar voor een student op het College (4 jaar).

De leerlingen ontvangen iedere maand op “payday” hun toelage en brengen dan ook verslag uit van hun vorderingen. (Tijdens de corona pandemie was “payday” niet langer een fysieke maar een digitale aangelegenheid; nu de pandemie voorbij is komt men weer fysiek bij elkaar). Er is een reglement waaraan de leerlingen moeten voldoen. Bij nalatigheid of gebrek aan vordering kan het bestuur beslissen de bijdrage te stoppen.

Financiering en verantwoording

Voor de financiële ondersteuning van de studenten zijn duidelijke richtlijnen opgesteld, onder meer voor de bedragen die worden uitgekeerd. Ook zijn maxima vastgesteld voor medische kosten en tandartskosten. Van de goedgekeurde begroting mag alleen worden afgeweken, wanneer zowel het Filipijnse als het Nederlandse stichtingsbestuur akkoord is.

De controle op de activiteiten van de stichting in de Filipijnen vindt plaats door verslaglegging van de bestuursvergaderingen, het uitgebreide jaarverslag, de financiële verslaglegging per kwartaal en het jaarlijkse accountantsrapport.

Het beleid is er op gericht dat iedere scholier die ondersteund wordt door SFK zijn studie kan afronden, dus t/m de vakopleiding op het College. Hiertoe worden gelden gereserveerd in een “fund for future tuition fees “, waaruit de scholier betaald wordt mocht de donatie om wat voor reden dan ook stoppen. Het fonds wordt ook gebruikt om de jaarlijkse fluctuaties in de donaties op te vangen.