Welkom

De stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen (SFK) laat kinderen in de Filippijnen een opleiding volgen die uitmondt in een betaalde baan. Veel ouders en verzorgers zijn in dit land niet in staat hun kinderen onderwijs te laten volgen. Daardoor raken talloze jeugdigen tussen wal en schip en wordt hun toekomst gekenmerkt door armoede en uitzichtloosheid.

De stichting zorgt ervoor dat circa 60 scholieren maandelijks een financiële bijdrage krijgen voor de betaling van schoolgeld, schoolboeken, het verplichte schooluniform, transportkosten van en naar school, een studietoelage en zo nodig een tegemoetkoming in medische kosten.

Met lokale mensen uit het onderwijs en een “social worker” worden kinderen geselecteerd uit de allerarmste gezinnen van Manila om de basisschool, de Highschool en het College te volgen, waar ze een vak leren, zodat ze inzetbaar zijn in de Filippijnse maatschappij. De jongeren ontvangen iedere maand op “payday”  hun toelage en brengen dan ook verslag uit van hun vorderingen.

De gelden die de Stichting SFK werft, komen nagenoeg geheel ten goede aan de kinderen in de Filippijnen. Alleen de “social worker” ontvangt een salaris van circa 4000 euro per jaar. Alle anderen werken gratis en ontvangen geen toelage of onkostenvergoeding.

Het werk van het Studiefonds Filippijnse Kinderen werpt al jaren lang zijn vruchten af. Dat bleek onlangs weer eens uit een brief die het fonds ontving van één van de bestuursleden van de SFK Philippines, mevrouw Proserfina Jacela. Zij is al sinds de oprichting, 30 jaar geleden, betrokken bij de Filippijnse stichting SFK, waar de nederlandse stichting nauw mee samenwerkt.
Zij brengt in haar brief de welgemeende dankzeggingen van de studenten en hun families over aan de donateurs in Nederland. De toekomst zag er voor de kinderen en jongeren op de Filippijnen vaak donker en onzeker uit. Door de inspanningen van beide stichtingen, en met behulp van de gelden die vanuit Nederland worden gedoneerd, kan weer perspectief worden geboden. Het resultaat bestaat niet alleen uit diploma’s voor de studenten, maar meer nog uit het succes dat zij daarna in hun leven hebben met een goede baan en een eigen gezin.
Drie bestuursleden van de Filippijnse stichting zijn voormalige studenten, die door de stichting zijn geholpen. Zij helpen nu op hun beurt nieuwe studenten om een succesvolle start te maken in de Filippijnse maatschappij.

Ja ik wil doneren

Doneer € -

U kunt uiteraard ook uw donatie direct overmaken naar rekeningnummer: NL84 INGB 0000 3424 70 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. De stichting heeft de ANBI-status; uw gift is aftrekbaar boven de door de overheid vastgestelde drempel.

U kunt ervan verzekerd zijn, dat uw bijdragen de scholing en vorming mogelijk maken van kinderen en jongeren die het heel hard nodig hebben. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Op de andere pagina’s van deze website vindt u reacties van de scholieren, iets over de geschiedenis van het fonds, dat in 1987 is opgericht, en informatie over de werking en de financiën van de stichting.