Rondzendbrief november 2016

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

Het werk van SFK in de Filipijnen gaat onverminderd door en blijft noodzakelijk om kinderen in de sloppenwijken van Manilla een kans te geven om naar school te gaan. Bijna alle oud SFK-scholieren hebben een baan gevonden, waardoor hun kans op een beter leven groter is.

Sommige oud-scholieren blijven zich actief inzetten voor het huidige SFK. Ze zitten in het bestuur of helpen bij activiteiten, zoals het Kerstfeest. Enkelen geven ook financiële steun. Er loopt een actie om een alumni-vereniging op te richten met een contributie t.b.v. de huidige scholieren. Het bedrag dat binnenkomt is nog klein t.o.v. de jaarlijkse behoefte. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat de meeste scholieren niet alleen hun eigen gezin, maar ook een deel van de familie moeten onderhouden.

Door voorlichting en ondersteuning van de Social Worker, mw Raquel Abaloyan, en het Filipijnse SFK bestuur wordt getracht de kinderen naast schoolkennis ook sociale vaardigheden bij te brengen en ze uit het drugs- en criminele circuit te houden. Dit is zeker van groot belang in verband met het rigoureuze beleid van de nieuwe Filippijnse president.

In mei hebben 3 scholieren hun College-studie met succes afgerond.

Ook zijn weer enkele nieuwe scholieren door SFK geselecteerd. Het huidige aantal scholieren (peildatum 1 oktober 2016) is 62 en is als volgt verdeeld:

Jongens Meisjes Totaal
Elementary School 4 9 13
High School 12 17 29
College 6 14 20
Totaal 22 40 62

 

In de eerste drie kwartalen van 2016 zag de populatie van scholieren er als volgt uit:

In Nederland is het bestuur uitgebreid met Fons Lemmens. Hij heeft de website vernieuwd. Ook de digitale nieuwsbrief is ondergebracht op de website, evenals het jaarverslag en de jaarlijkse financiële verantwoording. Voor hen die dat wensen blijft de gedrukte nieuwsbrief bestaan.

Helaas zijn de laatste jaren meer euro’s nodig per scholier, omdat de koers van de euro t.o.v. de peso is verslechterd. Kregen we enige jaren terug nog 60 peso’s voor een euro, nu is dat nog maar 50. Wij doen een beroep op u om ons te blijven ondersteunen via bankrekening NL84 INGB 0000342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. Mochten wij uw gift al ontvangen hebben, dan zeggen we u daarvoor hartelijk dank.

Uw financiële bijdrage voor de scholing en vorming van kinderen in de sloppenwijken van Manilla is hard nodig. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Namens het bestuur,

handtekening2

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK


Postbank: NL84 INGB 0000 3424 70
K.v.K. Den Haag nr. 41 154 762
ING Bank: NL 52 INGB 0669 5588 50
Accountant: AA Accountancy 4 You
SFK (Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen) heeft de ANBI status