Rondzendbrief november 2018

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

In deze brief willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen rond SFK in de Filipijnen.

De voorzitter van het stichtingsbestuur in de Filipijnen, de heer D. Longasa, heeft om persoonlijke redenen (gezondheid en familie-omstandigheden) zijn functie neergelegd. Wij betreuren het dat hij deze stap heeft moeten zetten, want hij is voor het succes van SFK van zeer grote betekenis geweest. Wij prijzen ons gelukkig dat de vice-voorzitter, de heer R. Evangelista, bereid is gevonden de heer Longasa op te volgen. Ook heeft het Filipijnse bestuur prof. H. Domingo bereid gevonden tot het bestuur toe te treden, zodat het bestuur nu weer op volle sterkte is.

In het studiejaar 2017-2018 hebben zes studenten dankzij de jarenlange steun van SFK hun bachelor’s graad gehaald aan verschillende universiteiten. Dat zijn Joyce Anne Barrogo, Wykha W. Bernabe, Floramie Caliguid, Joyce M. Ellado, Josarie Ann Erediano en Kristian Mateo.

Helaas is er ook minder goed nieuws. Het gaat de laatste tijd niet goed met de economie van de Filipijnen. De inflatie is hoog, en de kosten van levensonderhoud, vervoer, gezondheidszorg en andere voorzieningen zijn sterk gestegen. De armste inwoners, en daar werkt SFK voor, gaan daar zwaar onder gebukt. Het Filipijnse SFK-bestuur heeft daarom besloten de toelagen voor de scholieren en studenten te verhogen, om hun koopkracht op peil te houden. Daarnaast heeft het bestuur gevraagd om een salarisverhoging voor de social worker, om dezelfde redenen. De social worker heeft diverse taken en is al 10 jaar een belangrijke steunpilaar voor SFK. Het nederlandse bestuur heeft uiteraard met dit voorstel ingestemd. De ondersteuning die de social worker verleent is cruciaal voor SFK en daarmee voor de scholieren en studenten.

Het toont eens te meer aan hoe kwetsbaar de situatie op de Filipijnen is. En ook hoe belangrijk het is te blijven investeren in scholing en opleiding van de arme lagen van de bevolking. Helaas is er dit jaar, tot nu toe, aanmerkelijk minder aan donaties binnengekomen dan geraamd. Waarschijnlijk zal er weer een beroep op de reserves van het fonds moeten worden gedaan. Omdat de donaties al een aantal jaren teruglopen, heeft het bestuur van SFK-NL besloten een toekomstverkenning uit te voeren en zich te beraden op de stappen die gezet moeten worden. In het komend voorjaar hoopt het bestuur met een plan van aanpak voor de komende jaren te komen.

De moeilijke situatie in de Filipijnen en de dalende inkomsten van het fonds nopen ons opnieuw een klemmend beroep op u te doen. Uw financiële steun stelt kinderen in staat te leren, op eigen benen te staan en aan een armoedig bestaan te ontsnappen. Wij hopen dit aan zoveel mogelijk kinderen te kunnen aanbieden. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. Mochten wij uw gift al ontvangen hebben, dan zeggen wij u daarvoor hartelijk dank.

Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun aan de Filipijnse kinderen.

Namens het bestuur,

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK