Jaarverslag 2022

SFK in de Filippijnen

De berichten die ons tijdens het verslagjaar uit de Filipijnen hebben bereikt, hebben ons positief gestemd. De overheidsmaatregelen om de covid pandemie terug te dringen hebben effect gesorteerd. De scholieren en studenten in het SFK-programma, en ook de bestuursleden en de staf zijn geen van allen door corona getroffen in 2022. Het bestuur in Manila heeft niet alleen maatregelen getroffen om de leerlingen tegen corona te beschermen, maar heeft ook, net als in de afgelopen jaren, gezinnen geholpen met voedselpakketten in gevallen waar dat nodig was.

Het bestand aan leerlingen dat aan het einde van het verslagjaar deel uitmaakte van het SFK-programma zag er als volgt uit:

NiveauJongensMeisjesTotaal
Elementary156
High School31417
Senior High School336
College91120
Studieverlof112
Totaal173451
Leerlingenbestand eind 2022

Het Filipijnse bestuur heeft ons verslag gedaan van een aantal resultaten die in Manila zijn behaald. Vier college-studenten zijn in 2022 afgestudeerd als resp. technisch ingenieur, medisch laborant, ICT-er en administrateur. Jaren geleden woonden zij in de sloppen van Quezon City, werden geselecteerd voor het scholingsprogramma van SFK en nu zijn zij gediplomeerd, hebben een baan, staan op eigen benen en zijn in staat om hun familieleden te ondersteunen.

Het Filipijnse Department of Social Welfare and Development (DSWD) heeft de certificering van SFK in Manila gecontinueerd, waardoor de stichting de Filipijnse variant van de ANBI-status heeft. De stichting is vrijgesteld van inkomstenbelasting.

De financiële situatie van SFK

Al een aantal jaren dalen de inkomsten van het fonds doordat het aantal donaties afneemt. In juni 2022 heeft het Nederlandse bestuur het Filipijnse bestuur daarover geinformeerd. De daling in de periode van 2012 tot 2022 laat het volgende beeld zien:

JaarMiddelen 31/12 (€)Donaties (€)Uitgaven (€)
2012304.85537.31429.580
2013299.81522.10229.145
2014303.84619.84528.872
2015287.02120.08129.598
2016286.18817.08228.646
2017273.00616.38327.007
2018265.48312.53624.165
2019248.50713.49930.601
2020231.19313.78020.851
2021212.75511.93126.095
2022206.68214.19329.633

Met “Uitgaven” wordt bedoeld de uitgaven die SFK in de Filippijnen jaarlijks doet voor de scholing van scholieren en studenten in Manila. In de jaren 2020 en 2021 waren die lager i.v.m. de covid pandemie. De tabel laat zien dat door het afnemen van de donaties het fonds inteert op zijn vermogen. Wij hebben laten weten dat er rekening mee moet worden gehouden, dat financiering door de Nederlandse stichting op termijn niet langer mogelijk is. Het Filipijnse bestuur heeft laten weten dat deze informatie werd gedeeld. Ook begrijpt het bestuur hoe moeilijk het is om donateurs aan te trekken. Het aantal scholieren en studenten dat in het programma wordt toegelaten zal voorshands worden beperkt tot 45. Beide besturen hebben elkaar toegezegd hun best te doen het tij te keren en meer fondsen te werven.

Het Nederlandse bestuur heeft met diverse acties geprobeerd om nieuwe donors te werven. In voorgaande jaren waren al enkele tientallen organisaties die goede doelen steunen benaderd om financiële steun. In het verslagjaar werden nieuwe wervingsmethoden ingezet. Zo wordt nu gebruik gemaakt van het programma Google Ad Grants, dat de website van SFK makkelijker onder de aandacht brengt; de website is ook daarop aangepast. Ook worden nieuwe donateurs gezocht in de Filippijnse gemeenschap in Nederland, en worden schoolbesturen benaderd om medewerking van scholieren aan inzamelingsacties. Afgesproken is ook de komende jaren met deze en andere wervingsacties door te gaan.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit hr. F. Lemmens (voorzitter), mw. W. Buitink – Loohuizen (secretaris), hr. J. Dalhuysen (penningmeester) en hr. K. Tukker (algemeen bestuurslid). Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur geen wijzigingen ondergaan.