Jaarverslag 2015

Algemeen

Het doel van de stichting is kansarme kinderen uit Quezon City (Filippijnen) helpen om een opleiding te volgen, waardoor ze later een betere baan kunnen vinden en zodoende een kans krijgen op een beter leven.

Gedurende de 28 jaar dat het “Studiefonds Filippijnse Kinderen” (SFK) nu in de Filippijnen werkt, hebben ruim 150 studenten hun opleiding met behulp van gelden van SFK voltooid en een vakdiploma gehaald aan een College en enkelen aan een universiteit in de Filippijnen.

In 2015 kregen ruim 60 scholieren financiële ondersteuning door betaling van schoolgeld, verplicht schooluniform, schoolboeken, transportkosten en een studietoelage (totaal ca. 160 euro/jaar voor de basisschoolleerling, 225 euro voor een leerling op de Highschool en 500 euro voor de student op het College). Vanwege het teruglopen van de donaties is terughoudendheid betracht bij het aannemen van nieuwe scholieren.

Er is een Social Worker in dienst die de leerlingen ondersteunt en voorbereidt op het maatschappelijk leven en een parttime administratieve kracht om te voldoen aan de eis van het ministerie van “Social Welfare and Development”. De Filippijnse regering poogt de corruptie te verminderen en stelt strenge eisen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen, waaronder een gekwalificeerde administratieve kracht.

De actie van de Nederlandse Stichting SFK om nieuwe donateurs te krijgen verloopt moeizaam. Helaas vielen om diverse redenen bestaande donateurs af.

De kosten in de Filippijnen zijn nagenoeg constant gebleven, ondanks de inflatie. Dit kon worden bereikt door het aantal scholieren te beperken tot 62 en tevens door een zuinig uitgave beleid. De wens is om weer te groeien naar 80 scholieren.

Het bestuur in de Filippijnen wordt voorgezeten door de oud SFK student Danilo Longasa. Hij is jurist en zeer gekwalificeerd voor de taak van voorzitter van de Filippijnse SFK stichting. Ook de vice-president, Atty. Renato Evangelista is een oud leerling en zeer betrokken bij het werk van de stichting. Het bestuur bestaat verder uit mensen uit de onderwijssector in Manila. Tevens is de directeur van SOS-kinderdorpen Filippijnen, Bienvendio Delgado lid van het bestuur. Hij wendt zijn ervaring en netwerk aan t.b.v. SFK.

Op de maandelijkse “payday” komen alle scholieren, vaak met hun ouders de financiële bijdrage in ontvangst nemen. Tevens worden de studievoortgang en eventuele problemen in de maatschappelijke sfeer besproken. Ook wordt gekeken of de medische zorg voldoende is. Vanwege de armoede is dit vaak een ontoelaatbare, maar begrijpelijke sluitpost. De Social Worker en minimaal twee bestuursleden zijn hierbij aanwezig.

sfk5c    sfk5b

In 2011 is in de Filippijnen een aanvraag gedaan bij de overheid om een licentie te verkrijgen bij het “Department of Social Welfare and Development”. Hierdoor zou SFK ook voor de Filippijnse overheid een charitatieve instelling worden en wordt het mogelijk gelden in de Filippijnen aan te trekken voor het SFK werk. De licentie heeft veel inspanning gevraagd, maar is gelukkig in 2015 verleend.

Het aantrekken van mevrouw Raquel Abolayan als Social Worker in 2010 is zeer succesvol vanwege betere begeleiding van de studenten en een betere rapportage aan het bestuur. Door de contacten met studenten, huisbezoeken, rapportages en het organiseren van speciale workshops is de organisatie professioneler geworden. De kansen voor de studenten zijn hierdoor verbeterd en tevens de continuïteit van de SFK organisatie.

SFK organiseert en faciliteert vergaderingen en reünies van SFK alumni. Hierdoor is een hechte groep ontstaan van oud leerlingen die SFK ondersteunen en de jaarlijkse Christmasparty organiseren en financieren. Sommige oud leerlingen leveren een financiële bijdrage aan SFK, hetgeen opmerkelijk is, omdat zij uit de allerarmste families van Manilla komen en dus vaak hun familie financieel ondersteunen. Ook zetten ze hun expertise (juridisch, notarieel, financieel) in ten behoeve van SFK.

Progressie studenten

Totaal aantal studenten per 31/12/2015 was 62. De verdeling was als volgt:

Jongens Meisjes Totaal
Elementary School 5 8 13
Highschool 11 14 25
College 6 18 24
Totaal 22 40 62

In onderstaand schema is het verloop gedurende het jaar te zien. Er zijn 9 nieuwe scholieren aangenomen in 2015.

In 2015 hebben 7 scholieren hun bachelorsdiploma gehaald aan een College of universiteit en SFK verlaten. Hierbij 6 van de 7 geslaagden.

Michelle Anne Guillermo, in 2015 afgestudeerd als accountant aan de Polytechnische Universiteit van de Filippijnen
Ma. Algen Escodero, cum laude bachelor in Business Teacher Education aan de Polytechnische Universiteit van de Filippijnen
Emerson C. Opis, Bachelor of Science in Business Administration in Human Resources Development Management
Emerson C. Opis, Bachelor of Science in Business Administration in Human Resources Development Management
sfk4
Jessa B. Moina, afgestudeerd als accountant, Polytechnische Universiteit van de Filippijnen
sfk5
Mary Jean Garcia, Bachelor of Science in Business Administration, Polytechnische Universiteit van de Filippijnen
sfk5a
Erra Mae Amazon, Associate in Computer Technology, Best Link College van de Filippijnen

Aan het einde van het schooljaar heeft de Social Worker weer de interne workshop “Career Orientation” gegeven aan High School studenten. Ook zijn er trainingen in team building en sociale vaardigheden, waarin de scholieren wordt geleerd hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en met elkaar te delen.

De studenten die SFK gaan verlaten, omdat ze hun school hebben afgerond krijgen hulp bij het vinden van een baan en hoe ze met hun verdiende geld moeten omgaan. De Social Worker geeft hierin voorlichting en staat ze met raad en daad bij.

Financiën

In 2015 hebben de donaties 20.080 euro opgeleverd. Dit is ruim 235 euro meer dan in 2014. De rente opbrengsten zijn verminderd door de lagere rente op spaargeld. De uitgaven in de Filippijnen zijn nagenoeg constant gebleven.

Ieder jaar wordt aan de hand van de lijst met SFK-scholieren berekend hoeveel geld nodig is om alle scholieren hun opleiding te laten voltooien. Gepoogd wordt dit bedrag te reserveren, zodat bij het beëindigen van de donaties uit Nederland alle aanwezige SFK’ers hun opleiding op SFK-kosten kunnen afronden. De verkregen rente uit dit fonds (“fund for future tuition fees”) wordt samen met de donaties gebruikt om de jaarlijkse kosten te betalen.

Beleid

Er zijn duidelijke richtlijnen voor de ondersteuning van de studenten. Hierbij zijn bedragen vastgelegd die worden uitgekeerd, zoals de maandelijkse toelage, betaling schoolgeld, kleding (de Filippijnen hebben een Britse oriëntatie waardoor kinderen op school een uniform dragen), transportkosten, boekengeld. Ook zijn maxima vastgesteld voor medische kosten en tandartskosten. Van de goedgekeurde begroting mag alleen worden afgeweken, wanneer zowel het Filippijnse als het Nederlandse SFK-bestuur akkoord is.

De stichtingsbesturen (Nederland en Filippijnen) bieden hun diensten geheel belangeloos en onbezoldigd aan. Alleen de Social Worker en de parttime administratieve kracht ontvangen een salaris. Dit betekent dat de financiële bijdrage van de donateurs in 2015 voor 90 % ten goede is gekomen aan de SFK kinderen. 10% wordt gebruikt voor professionele ondersteuning en administratie. Deze verhouding zal verbeteren, wanneer er meer scholieren kunnen worden aangetrokken, omdat de vaste kosten constant zullen blijven.