Jaarverslag 2019

Scholieren en studenten

Jaarlijkse groepsfoto, genomen tijdens het kerstfeest, van de leerlingen, de alumni en het SFK-bestuur in de Filipijnen

Aan het eind van het verslagjaar zag het bestand aan scholieren en studenten er als volgt uit:

JongensMeisjesTotaal
Elementary41115
High School91322
College91019
Totaal223456

In de loop van het jaar zijn 6 nieuwe scholieren tot het SFK-programma toegelaten.

In het schooljaar 2018 – 2019 hebben 4 kinderen de Elementary School succesvol afgerond, 12 scholieren hebben een High School diploma behaald, en 3 studenten zijn afgestudeerd aan een College.

Rickson Ian Galanza (links) en Alberto Querubin Jr. (rechts) hebben vanaf 2005 deel uitgemaakt van het SFK-programma en hebben dus een volledige schoolopleiding kunnen volgen. Allen Rosario maakte vanaf 2009 deel uit van het SFK-programma

Rickson Ian Galanza, afgestudeerd als elektrotechnisch ingenieur
Alberto Querubin, afgestudeerd als civiel ingenieur
Allen Rosario, afgestudeerd als civiel ingenieur.

SFK in Noorwegen

Eén van de vroegere SFK-studenten, Marvin Ramos, heeft zich in Noorwegen gevestigd en daar spant hij zich in om geld in te zamelen voor SFK. Hij is mede-organisator van een muziekfestival, de “Palarong Pinoi in Rogaland”, dat op 23 november werd gehouden. Tijdens dat evenement werd een video-presentatie getoond over SFK. Honderden Filipijnse inwoners in Noorwegen hebben het festival bijgewoond. Een deel van de opbrengst, omgerekend € 1362, is overgemaakt naar SFK.

In Noorwegen wordt geld ingezameld voor SFK!

Het SFK-bestuur in de Filipijnen

In 2018 kreeg SFK in de Filipijnen (SFK-Ph) een nieuwe voorzitter: de heer Renato Evangelista. In 2019 konden we met tevredenheid constateren, dat de heer Evangelista veel tijd en energie steekt in het studiefonds. Het SFK-team in de Filipijnen zet zich met grote toewijding in voor de scholieren en studenten om ervoor te zorgen dat zij hun scholing kunnen afmaken. Daarnaast gaan zij door met het selecteren van nieuwe scholieren, daarbij rekening houdend met de financiële mogelijkheden van het fonds.Eén van de nieuwe initiatieven van de nieuwe voorzitter is de workshop loopbaanoriëntatie. Die wordt gegeven aan collegestudenten die over niet al te lange tijd afstuderen. De workshop bereidt hen voor op de arbeidsmarkt. Eén van de Filipijnse SFK-bestuursleden en de social worker begeleiden de studenten.

College-studenten tijdens de workshop

Marthe van Rijswijck Foundation

Sinds 2012 financiert de Marthe van Rijswijck Foundation twee Filipijnse studenten. Beide studenten halen goede resultaten, zo wordt ons gemeld. Een van hen is Marian Rafa, die in 2019 is begonnen aan een opleiding tot technisch ingenieur aan de Polytechnische Universiteit in Manila.

Marian Rafa, Polytechnische Universiteit in Manila

Op zoek naar een nieuwe contactpersoon

De oprichter van het fonds, Joop Wielinga, is decennia lang de contactpersoon tussen het Filipijnse en het nederlandse bestuur geweest. Hij is inmiddels ver in de tachtig, en na zo veel jaren inzet voor het SFK verdient hij het om een opvolger te krijgen. Helaas is het tijdens het verslagjaar nog niet gelukt een nieuwe contactpersoon te vinden. Het bestuur zet de zoektocht voort.

Donaties

Ook in 2019 zijn er weer minder donaties binnengekomen. Voor het op peil houden van het SFK-programma is jaarlijks zo’n € 30.000 nodig; er komt echter minder dan de helft binnen. We teren dus in op onze reserves, en ook het aantal scholieren dat tot het programma wordt toegelaten is wat verlaagd. Het bestuur heeft na rijp beraad besloten een abonnement te nemen op fondsenwervingonline.nl. Daarmee heeft bestuur nu toegang tot een bestand aan goede-doelen-organisaties, die benaderd kunnen worden voor de financiering van een aantal scholieren en studenten. (“Een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen”). In december 2019 zijn de eerste verzoeken om subsidie verzonden. Het bestuur hoopt in 2020 de nodige resultaten te kunnen melden.


Bijgage bij het jaarverslag

Deze bijlage bij het jaarverslag van de Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen bevat algemene informatie over de stichting. De informatie is bijgewerkt tot maart 2019.

Doelstelling

De Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen (SFK) is bij notariële acte op 4 juni 1987 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41.154.762. Doelstelling van het studiefonds is door financiële steun te verlenen mogelijkheden te scheppen voor kinderen in de Filipijnen om in welke vorm en op welk niveau ook onderwijs te volgen in de ruimste zin van het woord. Het fonds verwerft gelden om maandelijks 55 à 60 scholieren uit de allerarmste gezinnen in Manila een opleiding te laten volgen, op Elementary school, Highschool of College om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Uitgangspunt hierbij is dat hulp veel effectiever werkt door te investeren in een opleiding dan geld te geven voor dagelijkse behoeften.

Het fonds is zeer kleinschalig begonnen met financiële hulp van familie en vrienden. Inmiddels is het 32 jaar actief. In die periode hebben honderden leerlingen het hele traject doorlopen en vervolgens een baan gevonden als secretaresse, matroos, verpleegkundige, elektricien, loodgieter, IT-er of boekhouder en een enkeling is fysiotherapeut, medisch analist, arts of jurist geworden.

Samenwerking tussen de Nederlandse en de Filipijnse Stichting

Het studiefonds werkt nauw samen met zijn Filipijnse zusterorganisatie: het Study Fund for Philippine Children Foundation Inc. in Manila. Samen zorgen beide stichtingen ervoor, dat het geld van de donateurs de goede bestemming bereikt. Het bestuur van de stichting in Nederland houdt zich bezig met fondsenwerving, berichtgeving aan de donateurs en controle op de activiteiten en de besteding van de gelden in de Filipijnen. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding. Een externe accountant controleert jaarlijks (gratis) de boekhouding, zowel in Nederland als in de Filipijnen.

De Filipijnse stichting heeft een aantal taken. Om te beginnen draagt het bestuur zorg voor het selecteren van nieuwe leerlingen. In principe vindt de selectie op de Elementary School (6 jaar) plaats, volgt de scholier daarna de Highschool (4 jaar) en vervolgens doorstroming naar een College (4 jaar). Tijdens het volgen van hun opleidingen krijgen de leerlingen de nodige individuele begeleiding. In latere fases richt de begeleiding zich op de bemiddeling bij het vinden van werk. Verder ziet de Filipijnse stichting erop toe dat de gelden (de giften van de donateurs) verantwoord worden besteed.

Het bestuur van de Filipijnse stichting bestaat uit een ervaren highschool-lerares, een inspectrice van het Ministerie van Onderwijs en vier oud-leerlingen. Daarnaast heeft de stichting twee mensen in dienst: een social worker en een parttime administratieve kracht. De social worker heeft de centrale rol in de selectie, begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. De administratieve kracht draagt zorg voor al het administratieve werk. Een goede administratie is essentieel, en mag in de Filipijnen niet alleen door vrijwilligers gedaan worden. Het ministerie van Social Welfare and Development stelt strenge eisen om de corruptie terug te dringen. Voor algemeen nut beogende instellingen zoals SFK is een gekwalificeerde administratieve kracht vereist.

Ook de bestuurders in Manila ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten. Het bestuur van de Filipijnse stichting kan beschikken over gratis werkruimte in Manila, waar de social worker kantoor houdt, de leerlingen worden ontvangen op “payday”, het bestuur vergadert en leerlingen gebruik kunnen maken van de computer.

Besteding van de middelen

Het studiefonds heeft zelf geen scholen, maar maakt gebruik van de reguliere scholen van Manila. Het fonds zorgt ervoor dat de geselecteerde scholieren maandelijks een financiële bijdrage ontvangen voor de betaling van schoolgeld, schoolboeken, een schooluniform (verplicht), transportkosten van en naar school, een studietoelage en zo nodig een tegemoetkoming in medische kosten. De financiële bijdrage is als volgt:

  • € 160 per jaar voor een Elementary School-leerling (6 jaar),
  • € 225 per jaar voor een Highschool-leerling (4 jaar),
  • € 500 per jaar voor een leerling op het College (4 jaar)

De leerlingen ontvangen iedere maand op “payday” hun toelage en brengen dan ook verslag uit van hun vorderingen. Er is een reglement waaraan de leerlingen moeten voldoen. Bij nalatigheid of gebrek aan vordering kan het bestuur beslissen de bijdrage te stoppen.

De gelden die het studiefonds werft komen nagenoeg geheel ten goede aan de leerlingen. Alleen de social worker ontvangt een salaris van (omgerekend) circa € 4000,- per jaar; de parttime administratieve kracht ontvangt circa € 1000,- per jaar.

Financiering en verantwoording

Voor de financiële ondersteuning van de studenten zijn duidelijke richtlijnen opgesteld, onder meer voor de bedragen die worden uitgekeerd. Ook zijn maxima vastgesteld voor medische kosten en tandartskosten. Van de goedgekeurde begroting mag alleen worden afgeweken, wanneer zowel het Filipijnse als het Nederlandse stichtingsbestuur akkoord is.

De controle op de activiteiten van de stichting in de Filipijnen vindt plaats door verslaglegging van de bestuursvergaderingen, het uitgebreide jaarverslag, de financiële verslaglegging per kwartaal, het jaarlijkse accountantsrapport en de correspondentie met het door SFK Nederland voorgedragen lid in het bestuur van de Filipijnse stichting.

Het beleid is er op gericht dat iedere scholier die ondersteund wordt door SFK zijn studie kan afronden, dus t/m de vakopleiding op het College. Hiertoe worden gelden gereserveerd in een “fund for future tuition fees “, waaruit de scholier betaald wordt mocht de donatie om wat voor reden dan ook stoppen. Het fonds wordt ook gebruikt om de jaarlijkse fluctuaties in de donaties op te vangen.