Nieuwsbrief 1 juni 2024

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

Recent ontvingen wij weer berichten van onze Filippijnse zusterorganisatie over het scholingsprogramma van SFK. De scholierenpopulatie die op dit moment deelneemt aan het programma is als volgt samengesteld:

SchooltypeJongensMeisjesTotaal
Elementary325
Junior High School21416
Senior High School156
College5611
Totaal112738

Een belangrijk nieuwsfeit is, dat in februari het SFK-bestuur in de Filippijnen een nieuwe voorzitter heeft gekregen, in de persoon van H. Domingo, PhD. Net als zijn voorgangers, D. Longasa en R. Evangelista, is hij een alumnus van de stichting. Hij heeft in zijn jonge jaren scholing kunnen volgen met financiële steun van SFK en is thans hoogleraar. Hij was al een aantal jaren bestuurslid van SFK en nu dus voorzitter.

Hij informeerde ons over de initiatieven die het Filippijnse bestuur neemt om, naast de donaties uit Nederland, donateurs te werven in de Filippijnen. Er wordt, met de steun van de Filippijnse overheid, een nationale fondsenwervings-campagne gestart die loopt van juli 2024 tot februari 2025. De afgelopen jaren heeft de stichting in Manila veel energie gestoken in het verkrijgen van een door de overheid erkende status van goede-doelen-organisatie en het bestuur gaat deze status zoveel mogelijk inzetten voor de fondsenwerving. Daarnaast heeft de nieuwe voorzitter een “SFK Legacy Club” opgericht, waarvan alumni en vrienden van SFK lid kunnen worden. Ook deze club wordt ingezet voor fondsenwerving.

Ook het nederlandse SFK-bestuur blijft zich inspannen om donateurs te werven. Onlangs heeft het bestuur een groot aantal organisaties en ondernemingen van Filippijnse inwoners in Nederland aangeschreven met het verzoek om financiële steun aan SFK. Ook aan u, onze trouwe donateurs, doen wij weer een oproep om SFK te blijven steunen. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website. Het helpt ons als u het fonds onder de aandacht  brengt van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun.

Hoogachtend,

Fons Lemmens, voorzitter SFK