Jaarverslag 2018

Inleiding

Gedurende het verslagjaar heeft SFK 56 jongens en meisjes financieel ondersteund om onderwijs te volgen aan een Elementary School, High School of College (vakopleiding).

Gleehana is 10 jaar oud en zit in de vijfde klas van de Elementary School. Zij woont met haar alleenstaande moeder, haar oude broertje en haar grootmoeder in Caloocan City. Zij werd november 2018 tot het SFK-programma toegelaten.
Alexander Jerald Aringo, 8 jaar, zit in de derde klas van een Elementary School. Zijn moeder is een alleenstaande ouder, die in een groentekraam op de markt werkt om haar twee kinderen te onderhouden. Alexander werd november 2018 tot het SFK-programma toegelaten.

Resultaten in 2018

In het studiejaar 2017-2018 hebben zes studenten dankzij de jarenlange steun van SFK hun bachelor’s graad gehaald aan verschillende universiteiten. Dat zijn Joyce Anne Barrogo, Wykha W. Bernabe, Floramie Caliguid, Joyce M. Ellado, Josarie Ann Erediano en Kristian Mateo.

Het aantal scholieren en studenten in 2018 was, uitgesplitst naar opleidingstype en per kwartaal, als volgt:

1e kwartaal2e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal
ElementarySchool13111113
High School31292929
College1212119
Totaal56525151

Het aantal scholieren en studenten in 2017 was, uitgesplitst naar opleidingstype en per kwartaal, als volgt:

Tijdens één van de maandelijkse bijeenkomsten van de scholieren en hun ouders met het bestuur van SFK

Ontwikkelingen op de Filipijnen

De voorzitter van het stichtingsbestuur in de Filipijnen, de heer D. Longasa, heeft om persoonlijke redenen (gezondheid en familie-omstandigheden) zijn functie neergelegd. Het bestuur betreurt het dat hij deze stap heeft moeten zetten, want hij is voor het succes van SFK van zeer grote betekenis geweest. De vice-voorzitter, de heer R. Evangelista, is bereid gevonden de heer Longasa op te volgen. Ook heeft het Filipijnse bestuur prof. H. Domingo bereid gevonden tot het bestuur toe te treden, zodat het bestuur in de Filipijnen weer op volle sterkte is.

Het ging in 2018 niet goed met de economie van de Filipijnen. De inflatie was hoog, en de kosten van levensonderhoud, vervoer, gezondheidszorg en andere voorzieningen waren sterk gestegen. De armste inwoners, en daar werkt SFK voor, gaan daar zwaar onder gebukt. Het Filipijnse SFK-bestuur heeft daarom besloten de toelagen voor de scholieren en studenten te verhogen, om hun koopkracht op peil te houden. Daarnaast heeft het bestuur gevraagd om een salarisverhoging voor de social worker, om dezelfde redenen. De social worker heeft diverse taken en is al 10 jaar een belangrijke steunpilaar voor SFK. Het nederlandse bestuur heeft uiteraard met dit voorstel ingestemd. De ondersteuning die de social worker verleent is cruciaal voor SFK en daarmee voor de scholieren en studenten.

Status van het fonds op de Filipijnen

In 2018 is de Filipijnse tak van het fonds officieel erkend door de Filipijnse overheid. SFK heeft nu de status van geregistreerde non-gouvernementele organisatie (NGO) van het Department of Social Welfare and Development (DSWD). De status van NGO stelt het studiefonds in staat om fondsen te werven, zowel in de Filipijnen als internationaal. Voor SFK is deze erkenning door de overheid, ruim dertig jaar na zijn oprichting, een belangrijke mijlpaal. De stichting kan nu profiteren van overheidsprogramma’s en subsidies, wat de mogelijkheden tot uitbreiding van het SFK-programma vergroot.

De toekomst van het fonds

Het bestuur heeft geconstateerd, dat de donaties in het verslagjaar weer lager waren dan geraamd. Deze neerwaartse tendens bestaat al een aantal jaren. Het aantal donateurs is dalend, en er komen nauwelijks nieuwe bij. Het bestuur heeft dan ook besloten zich te beraden op de toekomst van het fonds en in de loop van 2019 met een plan te komen.

_________________________________________________________

Bijlage bij het jaarverslag 2018

Deze bijlage bij het jaarverslag van de Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen bevat algemene informatie over de stichting. De informatie is bijgewerkt tot mei 2018.

Doelstelling

De Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen (SFK) is bij notariële acte op 4 juni 1987 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41.154.762. Doelstelling van het studiefonds is door financiële steun te verlenen mogelijkheden te scheppen voor kinderen in de Filipijnen om in welke vorm en op welk niveau ook onderwijs te volgen in de ruimste zin van het woord. Het fonds verwerft gelden om maandelijks ruim 60 scholieren uit de allerarmste gezinnen in Manila een opleiding te laten volgen, op Elementary school, Highschool of College om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Uitgangspunt hierbij is dat hulp veel effectiever werkt door te investeren in een opleiding dan geld te geven voor dagelijkse behoeften.

Het fonds is zeer kleinschalig begonnen met financiële hulp van familie en vrienden. Inmiddels is het 30 jaar actief. In die periode hebben honderden leerlingen het hele traject doorlopen en vervolgens een baan gevonden als secretaresse, matroos, verpleegkundige, elektricien, loodgieter, IT-er of boekhouder en een enkeling is fysiotherapeut, medisch analist, arts of jurist geworden.

Samenwerking tussen de Nederlandse en de Filipijnse stichting

Het studiefonds werkt nauw samen met zijn Filipijnse zusterorganisatie: het Study Fund for Philippine Children Foundation Inc. in Manila. Samen zorgen beide stichtingen ervoor, dat het geld van de donateurs de goede bestemming bereikt. Het bestuur van de stichting in Nederland houdt zich bezig met fondsenwerving, berichtgeving aan de donateurs en controle op de activiteiten en de besteding van de gelden in de Filipijnen. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding. Een externe accountant controleert jaarlijks (gratis) de boekhouding, zowel in Nederland als in de Filipijnen.

De Filipijnse stichting heeft een aantal taken. Om te beginnen draagt het bestuur zorg voor het selecteren van nieuwe leerlingen. In principe vindt de selectie op de Elementary School (6 jaar) plaats, volgt de scholier daarna de Highschool (4 jaar) en vervolgens doorstroming naar een College (4 jaar). Tijdens het volgen van hun opleidingen krijgen de leerlingen de nodige individuele begeleiding. In latere fases richt de begeleiding zich op de bemiddeling bij het vinden van werk. Verder ziet de Filipijnse stichting erop toe dat de gelden (de giften van de donateurs) verantwoord worden besteed.

Het bestuur van de Filipijnse stichting bestaat uit een ervaren highschool-lerares, een inspectrice van het Ministerie van Onderwijs en vier oud-leerlingen. Daarnaast heeft de stichting twee mensen in dienst: een social worker en een parttime administratieve kracht. De social worker heeft de centrale rol in de selectie, begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. De administratieve kracht draagt zorg voor al het administratieve werk. Een goede administratie is essentieel, en mag in de Filipijnen niet alleen door vrijwilligers gedaan worden. Het ministerie van Social Welfare and Development stelt strenge eisen om de corruptie terug te dringen. Voor algemeen nut beogende instellingen zoals SFK is een gekwalificeerde administratieve kracht vereist.

Ook de bestuurders in Manila ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten. Het bestuur van de Filipijnse stichting kan beschikken over gratis werkruimte in Manila, waar de social worker kantoor houdt, de leerlingen worden ontvangen op “payday”, het bestuur vergadert en leerlingen gebruik kunnen maken van de computer.

Besteding van de middelen

Het studiefonds heeft zelf geen scholen, maar maakt gebruik van de reguliere scholen van Manila. Het fonds zorgt ervoor dat de geselecteerde scholieren maandelijks een financiële bijdrage ontvangen voor de betaling van schoolgeld, schoolboeken, een schooluniform (verplicht), transportkosten van en naar school, een studietoelage en zo nodig een tegemoetkoming in medische kosten. De financiële bijdrage is als volgt:

•€ 160 per jaar voor een Elementary School-leerling (6 jaar),

•€ 225 per jaar voor een Highschool-leerling (4 jaar),

•€ 500 per jaar voor een leerling op het College (4 jaar)

De leerlingen ontvangen iedere maand op “payday” hun toelage en brengen dan ook verslag uit van hun vorderingen. Er is een reglement waaraan de leerlingen moeten voldoen. Bij nalatigheid of gebrek aan vordering kan het bestuur beslissen de bijdrage te stoppen.

De gelden die het studiefonds werft komen nagenoeg geheel ten goede aan de leerlingen. Alleen de social worker ontvangt een salaris van (omgerekend) circa € 4000,- per jaar; de parttime administratieve kracht ontvangt circa € 1000,- per jaar.

Financiering en verantwoording

Voor de financiële ondersteuning van de studenten zijn duidelijke richtlijnen opgesteld, onder meer voor de bedragen die worden uitgekeerd. Ook zijn maxima vastgesteld voor medische kosten en tandartskosten. Van de goedgekeurde begroting mag alleen worden afgeweken, wanneer zowel het Filipijnse als het Nederlandse stichtingsbestuur akkoord is.

De controle op de activiteiten van de stichting in de Filipijnen vindt plaats door verslaglegging van de bestuursvergaderingen, het uitgebreide jaarverslag, de financiële verslaglegging per kwartaal, het jaarlijkse accountantsrapport en de correspondentie met het door SFK Nederland voorgedragen lid in het bestuur van de Filipijnse stichting.

Het beleid is er op gericht dat iedere scholier die ondersteund wordt door SFK zijn studie kan afronden, dus t/m de vakopleiding op het College. Hiertoe worden gelden gereserveerd in een “fund for future tuition fees “, waaruit de scholier betaald wordt mocht de donatie om wat voor reden dan ook stoppen. Het fonds wordt ook gebruikt om de jaarlijkse fluctuaties in de donaties op te vangen.