Jaarverslag 2016

 
Inleiding

Het doel van de Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen (SFK) is kansarme kinderen uit Quezon City (Filippijnen) te helpen om een opleiding te volgen, waardoor ze later een betere baan kunnen vinden en zodoende een kans krijgen op een beter leven. Het studiefonds werkt nauw samen met het Study Fund for Philippine Children Foundation Inc. in Manila. Deze Filippijnse stichting zorgt ervoor, dat de giften van de donateurs daadwerkelijk terecht komen bij de kinderen voor wie ze zijn bedoeld. Een social worker, die in dienst is van de Filippijnse stichting, zorgt voor de selectie en de begeleiding van de scholieren, en bemiddelt bij het vinden van een baan, als ze klaar zijn met hun opleiding. In de bijlage bij dit jaarverslag vindt u een volledige beschrijving van doelstelling, structuur, functioneren en financiering van de stichting.

Resultaten in 2016

Per ultimo 2016 bedroeg het aantal studenten 62. Dat aantal was als volgt verdeeld over de opleidingen:

Jongens Meisjes Totaal
Elementary School 4 9 13
Highschool 12 17 29
College 6 14 20
Totaal 22 40 62

In 2016 hebben 7 scholieren hun bachelorsdiploma gehaald aan een College of universiteit en SFK verlaten. Dit zijn:

Ben Cleofe Barrios Bachelor of Science in Office Administration
Roselyn Baynosa Bachelor of Science in Business Administration
Ivy O. Esparagoza Bachelor of Science in Political Economy
Izalyn Gregorio Bachelor of Science in Fine Arts
Noemelyn Vecina Bachelor in Business Teacher Education (cum laude)
Rina O. Absalon Bachelor of Science Education
Alberto Querubin Bachelor of Science Civil Engineering

 

Financiën

In 2016 hebben de donaties € 17.082,- opgeleverd. Dit is ongeveer € 3000,- minder dan in 2015. De renteopbrengsten zijn ook verminderd door de lagere rente op spaargeld, terwijl de uitgaven in de Filippijnen nagenoeg constant zijn gebleven.

Ieder jaar wordt aan de hand van de lijst met SFK-scholieren berekend hoeveel geld nodig is om alle scholieren hun opleiding te laten voltooien. Gepoogd wordt dit bedrag te reserveren, zodat bij het beëindigen van de donaties uit Nederland alle scholieren hun opleiding op kosten van SFK kunnen afronden. Helaas is de dekking door de teruglopende donaties verminderd naar 90 %.

De financiële bijdrage van de donateurs in 2016 is voor 90 % ten goede gekomen aan de scholieren in Manila. 10% wordt gebruikt voor professionele ondersteuning en administratie. Deze verhouding zal verbeteren, wanneer er meer scholieren kunnen worden aangetrokken, omdat de vaste kosten constant zullen blijven. Essentiële voorwaarde is echter wel dat dit pas kan gebeuren wanneer meer donorgeld wordt verkregen.

Actuele situatie bij de Filippijnse stichting

Het bestuur in de Filippijnen wordt voorgezeten door de voormalige SFK-student Danilo Longasa. Hij is jurist en zeer gekwalificeerd voor zijn taak. Het bestuur bestaat verder uit oud-leerlingen en mensen uit de onderwijssector in Manilla. De heer Delgado, lid van het bestuur in de Filippijnen, is dit jaar gepensioneerd en niet meer de directeur van SOS-kinderdorpen Filippijnen. Hij heeft aangegeven ook zijn functie in het SFK-bestuur te willen beëindigen. Naar een opvolger wordt gezocht.

Op de maandelijkse “payday” komen alle scholieren, vaak met hun ouders de financiële bijdrage in ontvangst nemen. Tevens worden de studievoortgang en eventuele problemen in de maatschappelijke sfeer besproken. Ook wordt gekeken of de medische zorg voldoende is. Vanwege de armoede is dit vaak een ontoelaatbare, maar begrijpelijke sluitpost. De social worker en minimaal twee bestuursleden zijn hierbij aanwezig. Ook legt de social worker huisbezoeken af bij de scholieren om te zien hoe de huiselijke omstandigheden zijn. Ze geeft voorlichting aan de kinderen en ouders en adviseert het bestuur over maatregelen, zoals voortzetting of stoppen.

Er is een hechte groep ontstaan van oud-leerlingen die de Filippijnse stichting ondersteunen en de jaarlijkse Christmasparty organiseren en financieren. De oud-leerlingen leveren een financiële bijdrage aan de stichting als dank voor de opleiding die ze dankzij de stichting hebben ontvangen. Ook zetten ze hun juridische, notariële en financiële expertise in ten behoeve van de stichting.

Actuele situatie bij SFK in Nederland

In 2016 hebben ruim 60 scholieren financiële ondersteuning ontvangen. Vanwege het teruglopen van de donaties is besloten het aantal scholieren te beperken tot maximaal 65. De pogingen van SFK om nieuwe donateurs te werven verlopen moeizaam. Vele stichtingen en verenigingen vissen in de goede-doelen-vijver. Oude, trouwe donateurs vielen door overlijden af, terwijl de werving van jongeren nog niet het gewenste effect heeft opgeleverd.

De kosten in de Filippijnen zijn nagenoeg constant gebleven, nl. circa € 30.000,-. Er is in Manila een nieuwe computer aangeschaft, waardoor er nu twee werkende exemplaren zijn voor het personeel en de studenten.

Het werk van het studiefonds werpt al jaren lang zijn vruchten af. Dat bleek onlangs weer eens uit een brief die het fonds ontving van één van de bestuursleden van de Filippijnse stichting, mevrouw Prosy Jacela. Zij is al sinds de oprichting, 30 jaar geleden, betrokken bij de Filippijnse stichting, waar de Nederlandse stichting nauw mee samenwerkt. Zij brengt in haar brief de welgemeende dankzeggingen over van de studenten en hun families. De toekomst zag er voor de kinderen en jongeren op de Filippijnen vaak donker en onzeker uit. Door de inspanningen van beide stichtingen, en met behulp van de gelden die vanuit Nederland worden gedoneerd, kan weer perspectief worden geboden. Het resultaat bestaat niet alleen uit diploma’s voor de studenten, maar meer nog uit het succes dat zij daarna in hun leven hebben met een goede baan en een eigen gezin. Op dit moment (voorjaar 2017) zijn drie bestuursleden van de Filippijnse stichting voormalige studenten, die door het studiefonds zijn geholpen. Zij helpen nu op hun beurt nieuwe scholieren en studenten om een succesvolle start te maken in de Filippijnse maatschappij.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van SFK Nederland bestond aan het einde van het verslagjaar uit de volgende personen.

Voorzitter: Jan Bruinsma
Secretaris: Wini Buitink
Penningmeester: Jan Dalhuysen
Public relations: Fons Lemmens

 

______________________________________________________________

Bijlage bij het jaarverslag 2016

Deze bijlage bij het jaarverslag van de Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen bevat algemene informatie over de stichting. De informatie is bijgewerkt tot mei 2017.
______________________________________________________________

Doelstelling

De Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen (SFK) is bij notariële acte op 4 juni 1987 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41.154.762. Doelstelling van het studiefonds is door financiële steun te verlenen mogelijkheden te scheppen voor kinderen in de Filippijnen om in welke vorm en op welk niveau ook onderwijs te volgen in de ruimste zin van het woord. Het fonds verwerft gelden om maandelijks tot 80 scholieren uit de allerarmste gezinnen in Manila een opleiding te laten volgen, op Elementary school, Highschool of College om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Uitgangspunt hierbij is dat hulp veel effectiever werkt door te investeren in een opleiding dan geld te geven voor dagelijkse behoeften.

Het fonds is zeer kleinschalig begonnen met financiële hulp van familie en vrienden. Inmiddels is het 30 jaar actief. In die periode hebben honderden leerlingen het hele traject doorlopen en vervolgens een baan gevonden als secretaresse, matroos, verpleegkundige, elektricien, loodgieter, IT-er of boekhouder en een enkeling is fysiotherapeut, medisch analist, arts of jurist geworden.

Samenwerking tussen de Nederlandse en de Filippijnse stichting

Het studiefonds werkt nauw samen met zijn Filippijnse zusterorganisatie: het Study Fund for Philippine Children Foundation Inc. in Manila. Samen zorgen beide stichtingen ervoor, dat het geld van de donateurs de goede bestemming bereikt. Het bestuur van de stichting in Nederland houdt zich bezig met fondsenwerving, berichtgeving aan de donateurs en controle op de activiteiten en de besteding van de gelden in de Filippijnen. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding. Een externe accountant controleert jaarlijks (gratis) de boekhouding, zowel in Nederland als in de Filippijnen.

De Filippijnse stichting heeft een aantal taken. Om te beginnen draagt het bestuur zorg voor het selecteren van nieuwe leerlingen. In principe vindt de selectie op de Elementary School (6 jaar) plaats, volgt de scholier daarna de Highschool (4 jaar) en vervolgens doorstroming naar een College (4 jaar). Tijdens het volgen van hun opleidingen krijgen de leerlingen de nodige individuele begeleiding. In latere fases richt de begeleiding zich op de bemiddeling bij het vinden van werk. Verder ziet de Filippijnse stichting erop toe dat de gelden (de giften van de donateurs) verantwoord worden besteed.

Het bestuur van de Filippijnse stichting bestaat uit een ervaren highschool-lerares, een inspectrice van het Ministerie van Onderwijs en vier oud-leerlingen. Daarnaast heeft de stichting twee mensen in dienst: een social worker en een parttime administratieve kracht. De social worker heeft de centrale rol in de selectie, begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. De administratieve kracht draagt zorg voor al het administratieve werk. Een goede administratie is essentieel, en mag in de Filippijnen niet alleen door vrijwilligers gedaan worden. Het ministerie van Social Welfare and Development stelt strenge eisen om de corruptie terug te dringen. Voor algemeen nut beogende instellingen zoals SFK is een gekwalificeerde administratieve kracht vereist.

Ook de bestuurders in Manila ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten. Het bestuur van de Filippijnse stichting kan beschikken over gratis werkruimte in Manila, waar de social worker kantoor houdt, de leerlingen worden ontvangen op “payday”, het bestuur vergadert en leerlingen gebruik kunnen maken van de computer.

Besteding van de middelen

Het studiefonds heeft zelf geen scholen, maar maakt gebruik van de reguliere scholen van Manila. Het fonds zorgt ervoor dat de geselecteerde scholieren maandelijks een financiële bijdrage ontvangen voor de betaling van schoolgeld, schoolboeken, een schooluniform (verplicht), transportkosten van en naar school, een studietoelage en zo nodig een tegemoetkoming in medische kosten. De financiële bijdrage is als volgt:

•€ 160 per jaar voor een Elementary School-leerling (6 jaar),

•€ 225 per jaar voor een Highschool-leerling (4 jaar),

•€ 500 per jaar voor een leerling op het College (4 jaar)

De leerlingen ontvangen iedere maand op “payday” hun toelage en brengen dan ook verslag uit van hun vorderingen. Er is een reglement waaraan de leerlingen moeten voldoen. Bij nalatigheid of gebrek aan vordering kan het bestuur beslissen de bijdrage te stoppen.

De gelden die het studiefonds werft komen nagenoeg geheel ten goede aan de leerlingen. Alleen de social worker ontvangt een salaris van (omgerekend) circa € 3500,- per jaar; de parttime administratieve kracht ontvangt circa € 10,- per gewerkte dag.

Financiering en verantwoording

Voor de financiële ondersteuning van de studenten zijn duidelijke richtlijnen opgesteld, onder meer voor de bedragen die worden uitgekeerd. Ook zijn maxima vastgesteld voor medische kosten en tandartskosten. Van de goedgekeurde begroting mag alleen worden afgeweken, wanneer zowel het Filippijnse als het Nederlandse stichtingsbestuur akkoord is.

De controle op de activiteiten van de stichting in de Filippijnen vindt plaats door verslaglegging van de bestuursvergaderingen, het uitgebreide jaarverslag, de financiële verslaglegging per kwartaal, het jaarlijkse accountantsrapport en de correspondentie met het door SFK Nederland voorgedragen lid in het bestuur van de Filippijnse stichting.

Het beleid is er op gericht dat iedere scholier die ondersteund wordt door SFK zijn studie kan afronden, dus t/m de vakopleiding op het College. Hiertoe worden gelden gereserveerd in een “fund for future tuition fees “, waaruit de scholier betaald wordt mocht de donatie om wat voor reden dan ook stoppen. Het fonds wordt ook gebruikt om de jaarlijkse fluctuaties in de donaties op te vangen.