Jaarrekening SFK 2017

Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen

te Wassenaar

JAARREKENING  2017

Wassenaar, 1 maart 2018

Bestuursverklaring

Hierbij de verklaring van het bestuur van de Stichting Studiefonds Fillippijnse Kinderen (SFK) aangaande de jaarrekening 2017, de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw weergeven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaglegging en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Werkzaamheden

Het bestuur heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en getoetst aan de afgesproken financiële verslaglegging. De grootboekposten zijn gecontroleerd aan de hand van de bankafschriften en getoetst aan de doelstellingen van de Stichting SFK, zoals vastgelegd in de statuten. De verkregen gelden dienen ten goede te komen aan kansarme kinderen in de Filipijnen ten behoeve van hun schoolopleiding. De gemaakte kosten worden getoetst op noodzakelijkheid.

Conclusie

Naar het oordeel van het Bestuur geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting SFK per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 en is in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is getoetst aan de doelstellingen van SFK, het jaarplan 2017 en het beleidsplan zoals beschreven in het jaarplan 2016. De resultaten zijn publiekelijk toegankelijk via de website www.stichtingfilipijnsekinderen.nl.

Wassenaar, 1 maart 2018

Het Bestuur van de Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen

Dhr. J. Bruinsma (voorzitter)

Mw. W. Buitink-Loohuizen (secretaris)

Dhr. J. Dalhuysen (penningmeester)

 

Balans
(na bestemming exploitatieresultaat)

31 december 2017 31 december 2016
VASTE ACTIVA

0

0

VLOTTENDE ACTIVA
2 Liquide middelen

273.006

286.188

273.006

286.188

KORTLOPENDE SCHULDEN

91

91

VLOTTENDE ACTIVA MIN
KORTLOPENDE SCHULDEN 272.915 286.097
ACTIVA MIN KORTLOPENDE
SCHULDEN 272.915 286.097
Als volgt gefinancierd:
VOORZIENINGEN 0 0
LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0
3 EIGEN VERMOGEN 272.915 286.097
Wassenaar,  1 maart 2018
was getekend Het bestuur:
–  Dhr. J. Bruinsma (voorzitter)
–  Mw. W. Buitink-Loohuizen (secretaris)
–  Dhr. J.C.Dalhuysen (penningmeester)

 

Staat van baten en lasten

2017 2016
BATEN
4 Giften 16.383 17.082
Rente bankrekeningen 715 2.331
Rente depositorekening 0 0
Totaal baten 17.098 19.413
LASTEN
Algemene beheerskosten:
– Kamer van Koophandel 0 0
– porti en administratiekosten 0 0
– hosting website 0 0
– bankkosten 281 246
281 246
Resultaat vóór dotatie aan “Study Fund
for Philippine Children Foundation, Inc.” 16.817 19.167
Dotatie / overdracht financiële middelen aan
“Study Fund for Philippine Children Foundation Inc.” 30.000 20.000
Toegevoegd aan het eigen vermogen -13.183 -833