Rondzendbrief juni 2016

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

Sinds de onafhankelijkheid van de Filippijnen, kort na de 2eWereldoorlog heeft de economie van het land een zeer wisselende ontwikkeling doorgemaakt. Vanwege steeds terugkerende, verwoestende tyfoons blijft het een land met veel armoede. Ongeveer éénderde van de Filippijnse families leeft onder de armoedegrens. Tevens is corruptie een hardnekkig probleem. De overheid, zelf ook niet helemaal schoon, probeert de corruptie terug te dringen en stelt steeds meer eisen aan organisaties. Ook voor SFK betekent dit dat we steeds meer informatie moeten aanleveren. Al jaren controleert het bekende accountantskantoor Lopez &Co in Manilla de boeken om niet. Ook in Nederland beoordelen we de uitgaven en inkomsten in de Filippijnen zeer zorgvuldig. De aangeleverde informatie is gelukkig helder en transparant.

Het bestuur in de Filippijnen wordt geleid door een oud SFK-leerling, Danilo Longasa. Ook de vice-president, Atty. Evangelista is een oud-leerling, maar in het bestuur zitten ook oud getrouwen, zoals mevrouw Jacela die al vanaf het begin de relatie met de scholen onderhoudt en met de social worker zorgt voor nieuwe leerlingen uit de allerarmste bevolkingslaag van Manilla.

Ieder jaar brengt het bestuur in de Filippijnen verslag uit over de resultaten. Het aantal SFK-scholieren was per januari 2016 als volgt verdeeld:

Jongens Meisjes Totaal
Elementary School 5 8 13
High School 11 14 25
College 6 18 24
Totaal 22 40 62

In 2015 rondden 7 scholieren hun studie af met een bacheloriaat aan de Polytechnic University van Manilla. Ook gingen enkel scholieren na het behalen van het High School diploma aan het werk. Hierdoor konden weer nieuwe scholieren worden aangenomen. Binnenkort zullen wij u via onze website uitvoeriger informeren over het jaarverslag 2015.

Wij doen een beroep op u om ons te blijven ondersteunen, zodat wij ons werk kunnen voortzetten. Het is onze ambitie weer door te groeien naar 80 scholieren per jaar. U kunt ons daarbij helpen door een bedrag over te maken op rekening NL84 INGB 0000342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. Mochten wij uw gift al ontvangen hebben, dan zeggen we u daarvoor hartelijk dank.

SFK heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is bij de Belastingdienst bekend onder de naam “Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen” (dubbel p!). Uw gift is aftrekbaar boven de door de overheid vastgestelde drempel. Het bedrag is volledig aftrekbaar, wanneer u er een periodieke gift van maakt van minimaal 5 jaar. Dit hoeft niet meer via de notaris vastgelegd te worden; wij kunnen zo’n overeenkomst met het formulier van de belastingdienst voor u opstellen.

U kunt ervan verzekerd zijn, dat uw bijdragen de scholing en vorming mogelijk maken van kinderen en jongeren die het heel hard nodig hebben. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Namens het bestuur,

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK