Jaarverslag 2017

Inleiding

Het doel van de Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen (SFK) is kansarme kinderen uit Quezon City (Filipijnen) te helpen om een opleiding te volgen, waardoor ze later een betere baan kunnen vinden en zodoende een kans krijgen op een beter leven. Het studiefonds werkt nauw samen met het Study Fund for Philippine Children Foundation Inc. in Manila. Deze Filipijnse stichting zorgt ervoor, dat de giften van de donateurs daadwerkelijk terecht komen bij de kinderen voor wie ze zijn bedoeld. Een social worker, die in dienst is van de Filipijnse stichting, zorgt voor de selectie en de begeleiding van de scholieren, en bemiddelt bij het vinden van een baan, als ze klaar zijn met hun opleiding. In de bijlage bij dit jaarverslag vindt u een volledige beschrijving van doelstelling, structuur, functioneren en financiering van de stichting.

Viering van het 30-jarig bestaan

Hoogtepunt dit jaar was de feestelijke viering van het dertigjarig bestaan van de stichting. SFK is ooit begonnen als een blijk van betrokkenheid van een Nederlander, die in de tachtiger jaren de Filipijnen bezocht. Hij begon met een kleine groep scholieren, die hun schoolopleiding wilden afronden en iets van hun leven wilden maken. Iedere maand verschafte hij hen schoolgeld en toelagen. Later werd de groep alsmaar groter en zo ontstond de noodzaak om een stichting in het leven te roepen: het Studiefonds Filippijnse Kinderen, om de financiering van de schoolkinderen in goede banen te kunnen leiden. In 1987 werd het fonds formeel ingesteld en geregistreerd bij de Filipijnse autoriteiten. Het fonds wordt grotendeels gevoed met donaties die afkomstig zijn uit Nederland.

Tijdens het jaarlijkse kerstfeest werd op 10 december uitvoerig stilgestaan bij de viering van het 30-jarig bestaan. Tijdens een grote happening kwam de SFK-familie bijeen: huidige en vroegere bestuursleden, de scholieren en studenten, en ook veel alumni. Ook de oprichter van de stichting, J. Zalsman Wielenga was aanwezig. Het zijn vooral de alumni geweest die veel hebben bijgedragen aan de organisatie en de financiering van de happening. De organisatoren hebben dankbaar gebruik gemaakt van de zaal en de faciliteiten die beschikbaar werden gesteld door de San Fransisco High School in Manila. Er waren optredens, loterijen, spelletjes, cadeautjes, er werd gezongen en gespeecht, en vooral veel bijgepraat en gelachen. Want in feite was het feest ook een soort familie-reünie, een speciale en gedenkwaardige dag voor de honderden Filipijnse kinderen en jongeren en hun families, die de afgelopen dertig jaar door SFK zijn geholpen.

Shirt met het Filipijnse logo
“Waar zou ik zijn zonder de SFK?” Zoveel betekent de stichting voor de Filipijnse kinderen!
Resultaten in 2017

Het aantal scholieren en studenten in 2017 was, uitgesplitst naar opleidingstype en per kwartaal, als volgt:

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
Elementary School

13

11

11

13

High School

29

31

31

31

College

19

15

14

12

Totaal

61

57

56

56

 

Per ultimo 2017 bedroeg het aantal scholieren 56. In 2015 en 2016 bedroeg dat aantal 62. Doordat minder donaties zijn binnengekomen, moest het aantal naar beneden worden bijgesteld.

Inkomsten en uitgaven

In 2017 hebben de donaties € 16.383,- opgeleverd. Dit is bijna € 700,- minder dan in 2016. De renteopbrengsten zijn sterk verminderd en bedroegen slechts € 715,-; in 2016 was dat nog € 2.331,-.

In 2013 is afgesproken dat circa € 30.000 per jaar beschikbaar is voor onze werkzaamheden in de Filipijnen. Hier wordt het aantal scholieren op afgestemd. De dotaties vinden plaats op grond van de financiële situatie in de Filipijnen in porties van € 10.000. Dit betekent dat in 2014 € 20.000 is gegeven, in 2015 € 40.000, in 2016 € 20.000 en in 2017 € 30.000.

Door SFK-Philippines is in 2017 € 28.833 besteed. Door terughoudend nieuwe scholieren te werven konden de uitgaven nagenoeg constant blijven, waardoor de doelstelling van maximaal € 30.000 aan uitgaven is gehaald.

Voor een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven van het fonds in 2017 kunt u hier terecht.

Bestuurssamenstelling

Het Nederlandse SFK-bestuur bestaat uit voorzitter Jan Bruinsma, secretaris Wini Buitink en penningmeester Jan Dalhuysen. Het bestuur wordt voor de public relations ondersteund door Fons Lemmens.

Het bestuur in de Filipijnen is in 2017 gewijzigd. In de vacature die was ontstaan door het vertrek van Mr. Delgado (voorheen directeur van SOS Kinderdorpen) werd voorzien met de benoeming van mevrouw Leonicia Llarena. Zij is onder meer directrice van een particuliere school. Net als het Filipijnse bestuur zijn wij blij met haar benoeming.

Het bestuur in de Filipijnen bestaat nu uit dhr. D. Longasa, voorzitter, dhr. R. Evangelista, vice-voorzitter, mw. I. Quiñones, penningmeester, mw. E. Meneses, secretaris, mw. P. Jacela, mw. dr. A. Magbuhos-Udan en mw. L. Llarena, bestuursleden.

______________________________________________________________

Bijlage bij het jaarverslag 2017

Deze bijlage bij het jaarverslag van de Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen bevat algemene informatie over de stichting. De informatie is bijgewerkt tot mei 2018.
______________________________________________________________

Doelstelling

De Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen (SFK) is bij notariële acte op 4 juni 1987 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41.154.762. Doelstelling van het studiefonds is door financiële steun te verlenen mogelijkheden te scheppen voor kinderen in de Filipijnen om in welke vorm en op welk niveau ook onderwijs te volgen in de ruimste zin van het woord. Het fonds verwerft gelden om maandelijks ruim 60 scholieren uit de allerarmste gezinnen in Manila een opleiding te laten volgen, op Elementary school, Highschool of College om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Uitgangspunt hierbij is dat hulp veel effectiever werkt door te investeren in een opleiding dan geld te geven voor dagelijkse behoeften.

Het fonds is zeer kleinschalig begonnen met financiële hulp van familie en vrienden. Inmiddels is het 30 jaar actief. In die periode hebben honderden leerlingen het hele traject doorlopen en vervolgens een baan gevonden als secretaresse, matroos, verpleegkundige, elektricien, loodgieter, IT-er of boekhouder en een enkeling is fysiotherapeut, medisch analist, arts of jurist geworden.

Samenwerking tussen de Nederlandse en de Filipijnse stichting

Het studiefonds werkt nauw samen met zijn Filipijnse zusterorganisatie: het Study Fund for Philippine Children Foundation Inc. in Manila. Samen zorgen beide stichtingen ervoor, dat het geld van de donateurs de goede bestemming bereikt. Het bestuur van de stichting in Nederland houdt zich bezig met fondsenwerving, berichtgeving aan de donateurs en controle op de activiteiten en de besteding van de gelden in de Filipijnen. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding. Een externe accountant controleert jaarlijks (gratis) de boekhouding, zowel in Nederland als in de Filipijnen.

De Filipijnse stichting heeft een aantal taken. Om te beginnen draagt het bestuur zorg voor het selecteren van nieuwe leerlingen. In principe vindt de selectie op de Elementary School (6 jaar) plaats, volgt de scholier daarna de Highschool (4 jaar) en vervolgens doorstroming naar een College (4 jaar). Tijdens het volgen van hun opleidingen krijgen de leerlingen de nodige individuele begeleiding. In latere fases richt de begeleiding zich op de bemiddeling bij het vinden van werk. Verder ziet de Filipijnse stichting erop toe dat de gelden (de giften van de donateurs) verantwoord worden besteed.

Het bestuur van de Filipijnse stichting bestaat uit een ervaren highschool-lerares, een inspectrice van het Ministerie van Onderwijs en vier oud-leerlingen. Daarnaast heeft de stichting twee mensen in dienst: een social worker en een parttime administratieve kracht. De social worker heeft de centrale rol in de selectie, begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. De administratieve kracht draagt zorg voor al het administratieve werk. Een goede administratie is essentieel, en mag in de Filipijnen niet alleen door vrijwilligers gedaan worden. Het ministerie van Social Welfare and Development stelt strenge eisen om de corruptie terug te dringen. Voor algemeen nut beogende instellingen zoals SFK is een gekwalificeerde administratieve kracht vereist.

Ook de bestuurders in Manila ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten. Het bestuur van de Filipijnse stichting kan beschikken over gratis werkruimte in Manila, waar de social worker kantoor houdt, de leerlingen worden ontvangen op “payday”, het bestuur vergadert en leerlingen gebruik kunnen maken van de computer.

Besteding van de middelen

Het studiefonds heeft zelf geen scholen, maar maakt gebruik van de reguliere scholen van Manila. Het fonds zorgt ervoor dat de geselecteerde scholieren maandelijks een financiële bijdrage ontvangen voor de betaling van schoolgeld, schoolboeken, een schooluniform (verplicht), transportkosten van en naar school, een studietoelage en zo nodig een tegemoetkoming in medische kosten. De financiële bijdrage is als volgt:

•€ 160 per jaar voor een Elementary School-leerling (6 jaar),

•€ 225 per jaar voor een Highschool-leerling (4 jaar),

•€ 500 per jaar voor een leerling op het College (4 jaar)

De leerlingen ontvangen iedere maand op “payday” hun toelage en brengen dan ook verslag uit van hun vorderingen. Er is een reglement waaraan de leerlingen moeten voldoen. Bij nalatigheid of gebrek aan vordering kan het bestuur beslissen de bijdrage te stoppen.

De gelden die het studiefonds werft komen nagenoeg geheel ten goede aan de leerlingen. Alleen de social worker ontvangt een salaris van (omgerekend) circa € 4000,- per jaar; de parttime administratieve kracht ontvangt circa € 1000,- per jaar.

Financiering en verantwoording

Voor de financiële ondersteuning van de studenten zijn duidelijke richtlijnen opgesteld, onder meer voor de bedragen die worden uitgekeerd. Ook zijn maxima vastgesteld voor medische kosten en tandartskosten. Van de goedgekeurde begroting mag alleen worden afgeweken, wanneer zowel het Filipijnse als het Nederlandse stichtingsbestuur akkoord is.

De controle op de activiteiten van de stichting in de Filipijnen vindt plaats door verslaglegging van de bestuursvergaderingen, het uitgebreide jaarverslag, de financiële verslaglegging per kwartaal, het jaarlijkse accountantsrapport en de correspondentie met het door SFK Nederland voorgedragen lid in het bestuur van de Filipijnse stichting.

Het beleid is er op gericht dat iedere scholier die ondersteund wordt door SFK zijn studie kan afronden, dus t/m de vakopleiding op het College. Hiertoe worden gelden gereserveerd in een “fund for future tuition fees “, waaruit de scholier betaald wordt mocht de donatie om wat voor reden dan ook stoppen. Het fonds wordt ook gebruikt om de jaarlijkse fluctuaties in de donaties op te vangen.