Over ons

Doelstelling

De doelstelling van het studiefonds is kinderen in Manila een opleiding te laten volgen, op achtereenvolgens een Elementary School, een High School en een College, die uitzicht biedt op een betaalde baan. Het gaat daarbij om kinderen uit de allerarmste gezinnen, van wie de ouders niet in staat zijn scholing en opleiding te betalen. Achterliggende gedachte in deze benadering is, dat investeren in scholing effectiever de armoede bestrijdt dan geld geven voor de dagelijkse behoeften.

Ontstaan

Jessa B. Moina, afgestudeerd als accountant, 2015

Het Studiefonds Filippijnse Kinderen is in 1987 opgericht om het lot van kinderen die leefden in de krottenwijken van Manila te verbeteren. Samen met lokale mensen uit het onderwijs werden kinderen uit de allerarmste gezinnen in Manila geselecteerd voor het volgen van een opleiding. Het is zeer kleinschalig begonnen met financiële hulp van familie en vrienden. Het fonds is gegroeid en is inmiddels 35 jaar actief. In die periode hebben honderden leerlingen het hele traject doorlopen en vervolgens een baan gevonden als secretaresse, verpleegkundige, elektricien, loodgieter, IT-er of boekhouder en een enkeling is fysiotherapeut, medisch analist, arts of jurist geworden. Velen van hen zijn nu zelf in staat een gezin te onderhouden of familieleden te ondersteunen. Ook is er een groeiende groep alumni die de huidige scholieren ondersteunen en op hun beurt aan het SFK-programma bijdragen.

Organisatie

Crystal Florendo, Bachelor of Science in Computer Engineering, 2020

Het studiefonds heeft een partnerorganisatie in Manila: de “Study Fund for Philippine Children Foundation Inc.” Beide stichtingen worden bestuurd door vrijwilligers. Het Nederlandse bestuur zorgt voor de financiering van de activiteiten in Manila, de gezondheid van het fonds, de informatievoorziening aan de donateurs en de communicatie met het Filipijnse bestuur. Het bestuur in de Filipijnen, dat deels bestaat uit vrijwilligers uit de onderwijssector, selecteert de kinderen voor het SFK-programma, begeleidt hen en hun ouders bij de scholing, en bemiddelt voor de afzwaaiende scholieren en studenten bij het vinden van een baan. In de meeste gevallen worden jonge kinderen geselecteerd voor de Elementary school (6 jaar), volgen ze daarna de High School (4 jaar) en houdt de ondersteuning na 4 jaar College op, als zij een vakdiploma hebben gehaald.

De Nederlandse stichting heeft de ANBI-status; giften aan SFK zijn dus boven de door de overheid aangegeven grens fiscaal aftrekbaar. De Filippijnse stichting is door de Filippijnse overheid erkend als een non-profit organisatie, waarvan de donaties zijn vrijgesteld van belasting.

Werkwijze

Groepsfoto

Het Filippijnse bestuur bestaat uit vrijwilligers uit de onderwijssector en een aantal alumni, die met behulp van SFK hun scholing met succes hebben afgerond. Dat bestuur wordt bijgestaan door een kleine staf van gekwalificeerde medewerkers, waaronder een “social worker”, die de centrale rol speelt in de begeleiding van de scholieren, en enkele administratieve krachten. SFK heeft gratis een ruimte in Manila ter beschikking gekregen, waar de social worker kantoor houdt, de leerlingen worden ontvangen op “payday” om hun maandelijkse toelage te ontvangen, het bestuur vergadert en leerlingen gebruik kunnen maken van de computer.

De stichting heeft zelf geen scholen, maar maakt gebruik van de reguliere scholen in Manila. De scholieren krijgen een maandelijkse bijdrage voor schoolgeld, boeken, transport naar en van school, schooluniform en zo nodig een tegemoetkoming in medische kosten. Ze leggen maandelijks verantwoording af van de vorderingen en worden zo nodig geholpen door de social worker. Er is een reglement waaraan de scholier moet voldoen. Bij nalatigheid of gebrek aan vorderingen kan het bestuur beslissen de bijdrage te stoppen.

Huiswerk maken

Verantwoording

Het Filippijnse bestuur draagt zorg voor het verantwoord besteden van de giften uit Nederland. De controle op de activiteiten van het Filippijnse bestuur vindt plaats door verslaglegging van de bestuursvergaderingen, de jaarverslagen, de financiële kwartaalrapportages en het jaarlijkse accountantrapport. Het beleid is er op gericht, dat iedere scholier in het SFK-programma zijn of haar studie kan afronden, tot en met de vakopleiding aan een College. Hiertoe reserveert SFK gelden in een “fund for future tuition fees”. Dit fonds fungeert als buffer tegen fluctuaties in de inkomsten van SFK. Een externe accountant controleert jaarlijks de boekhouding, zowel in Nederland als in de Filippijnen.

De Nederlandse donateurs worden tweemaal per jaar geinformeerd over de stand van zaken. Het bestuur spant zich continu in om nieuwe donateurs te werven en fondsen te interesseren voor ons werk in de Filippijnen.

Groepsfoto 2017