Jaarrekening SFK 2018

Bestuursverklaring

Hierbij de verklaring van het bestuur van de Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen (SFK) aangaande de jaarrekening 2018, de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw weergeven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaard-bare grondslagen voor financiële verslaglegging en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Werkzaamheden

Het bestuur heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en getoetst aan de afgesproken financiële verslaglegging. De grootboek-posten zijn gecontroleerd aan de hand van de bankafschriften en getoetst aan de doelstellingen van de stichting SFK, zoals vastgelegd in de statuten. De verkregen gelden dienen ten goede te komen aan kansarme kinderen in de Filipijnen ten behoeve van hun schoolopleiding. De gemaakte kosten worden getoetst op noodzakelijkheid.

Conclusie

Naar het oordeel van het bestuur geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting SFK per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 en is in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is getoetst aan de doelstellingen van SFK, het jaarplan 2018 en het beleidsplan zoals beschreven in het jaarplan 2018. De resultaten zijn publiekelijk toegankelijk via de website www.studiefondsfilipijnsekinderen.nl

Wassenaar, 21 mei 2019

Het bestuur van de Stichting Studiefonds Filipijnse Kinderen

Dhr. J. Bruinsma, voorzitter

Mw. W. Buitink – Loohuizen, secretaris

Dhr. J. Dalhuysen, penningmeester