Financiën SFK 2014

SFK Nederland gebruikt 99% van haar gelden voor de ondersteuning aan kansarme Filipijnse scholieren. Slechts 1% bestaat uit kosten die in Nederland worden gemaakt.

In de Filipijnen wordt 82% besteed aan directe hulp aan kansarme scholieren in Manila. 8% wordt gebruikt voor professionele ondersteuning van de scholieren (kosten Social Worker). De resterende 10% is voor de parttime administratieve ondersteuning,  computerkosten (gemeenschappelijk gebruik door de scholieren), verzekeringen en overige kosten. Op basis van de jaarlijkse begroting van SFK-Philippines en het beschikbare saldo aldaar wordt geld in eenheden van 10.000 euro overgemaakt naar de Filipijnen.

Staat van lasten en baten 2014, 2013, 2012 en 2011

SFK-Nederland (in euro’s)

Lasten                                                                                                                     2014 2013 2012 2011
Dotatie SFK- Philippines 20.000 (99%) 30.000 (99%) 40.000 (99%) 34.000 (99%)
Kamer v Koophandel 0 0 30 27
Hosting website 0 89 80 0
Bankkosten 196 204 215 193
Totaal lasten

 20.196 30.293 40.325 34.220
         
Baten        
Giften donateurs 19.845 22.102 37.314 23.184
Rente 4.382 3.151 8.706 1.783
Totaal baten 24.227 25.253 46.020 24.967
Toegevoegd aan Fund* 4.031 -5.040 5.695 -9.253

Fund* = “Fund For Future Tuition Fees”.

Dit fonds is gevormd om alle scholieren die nu door SFK ondersteund worden hun opleiding te laten afronden, mochten de donaties per dit jaar stoppen. Hopelijk gebeurt dit niet en kunnen jaarlijks de geslaagden vervangen worden door nieuwe kansarme kinderen. De scholieren worden maximaal 14 jaar ondersteund door SFK (6 jaar basisschool, 4 High School en 4 jaar vakopleiding aan een College). Voor de huidige populatie scholieren is hiervoor 300.000 euro nodig (hierbij is uitgegaan van de huidige koers en 65 scholieren). Het Fund is nu 303.846 euro groot en dus voldoende om aan de doelstelling te voldoen. Ieder jaar wordt berekend hoeveel geld nodig is om aan de doelstelling te voldoen.

In januari 2015 is 10.000 euro overgemaakt naar de Filippijnen. Dit was mogelijk door 10.000 euro uit het Fund te onttrekken. Hopelijk zijn de giften in 2015 zodanig dat dit geld weer teruggestort kan worden in het Fund.

Door SFK-Philippines is in 2014 25.000 euro besteed. Door terughoudend nieuwe scholieren te werven konden de uitgaven worden beperkt, waardoor inkomsten en uitgaven nagenoeg in evenwicht zijn.

SFK-Philippines (in Peso)

Lasten 2014 2013 2012 2011
Totale directe hulp 1.427.743 (82%) 1.592.296 (88%) 1.571.773 (90%) 1.495.483 (78%)
Personeel/admi 304.605 (18%) 226.102 (12%) 158.305 (9%) 244.123 (13%)
Huur huisvesting 0 0 13.200 (1%) 156.000 (8%)
Hulp rampen 0 0 8.606 24.076 (1%)
Totale lasten 1.732.348 1.818.398 1.751.884 1.919.682

De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door mw. T. Bisheshar AA van AA Accountancy4you te Zoetermeer. De Filippijnse Jaarrekening wordt opgemaakt door het accountantskantoor Lopez and Co., Manila Philippines. Beide bureaus brengen hiervoor geen kosten in rekening.