Jaarverslag 2012

Algemeen

Het doel van de stichting is kansarme kinderen uit Quezon City (Filippijnen) helpen om een opleiding te volgen, waardoor ze later een betere baan kunnen vinden en zodoende een kans krijgen op een beter leven.

Gedurende de 25 jaar dat SFK nu in de Filippijnen werkt, hebben ruim 120 studenten hun opleiding met behulp van gelden van SFK voltooid en een vakdiploma gehaald of een graad aan een College en enkelen aan de universiteit van Manila.

In 2012 kregen 70 scholieren financiële ondersteuning door betaling van schoolgeld, verplicht schooluniform, schoolboeken, transportkosten en een studietoelage (totaal ca. 160 euro/jaar voor de basisschoolleerling, 225 euro voor een leerling op de Highschool en 500 euro voor de student op het College). Bovendien is er een Social Worker in dienst die de leerlingen ondersteunt en voorbereidt op het maatschappelijk leven. Enige leerlingen zijn financieel ondersteund, omdat ze dringend medische hulp nodig hadden. Ook is noodhulp verleend aan 21 studenten als gevolg van de overstroming op 9 augustus 2012 (8000 peso).

De Nederlandse Stichting SFK (Studiefonds Filippijnse Kinderen) besteedt veel inspanning aan het verkrijgen van nieuwe donateurs en het behouden van de bestaande gevers. Eenmalige giften werden verkregen van de Marthe van Rijswijck stichting (8000 euro) en de bazaar van de Messiaskerk (4000 euro). De belastingdienst heeft een grondige controle uitgevoerd. De administratie en de financiële stukken werden in orde bevonden, waardoor SFK een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is gebleven. Tevens is de controle op de uitgaven in de Filippijnen verbeterd en wordt per kwartaal een financiële verantwoording afgelegd. De kosten in de Filippijnen zijn verder beperkt, doordat een gulle gever in de Filippijnen gratis ruimte heeft aangeboden in zijn kantoor en het gehuurde kantoor, annex studenten opvangruimte per 1 maart 2012 kon worden verlaten.

Het bestuur in de Filippijnen wordt voorgezeten door de oud SFK student Danilo Longasa. Het bestuur bestaat verder uit mensen uit het onderwijs. Tevens is de directeur van SOS-kinderdorpen Filippijnen, Bienvendio Delgado lid van het bestuur. Hij wendt zijn ervaring en netwerk aan t.b.v. SFK. De professionele ondersteuning door de lokale Social Worker, Mrs Raquel Abaloyan is essentieel voor de studenten en de besturen in de Filippijnen en in Nederland.

Op de maandelijkse “payday” komen alle scholieren, vaak met hun ouders de financiële bijdrage in ontvangst nemen. Tevens worden de studievoortgang en eventuele problemen besproken. De Social Worker en minimaal twee bestuursleden zijn hierbij aanwezig.

In 2011 is in de Filippijnen een aanvraag gedaan bij de overheid om een licentie te verkrijgen bij het Department of Social Welfare and Development. Hierdoor wordt SFK ook voor de Filippijnse overheid een charitatieve instelling en wordt het mogelijk gelden in de Filippijnen aan te trekken voor het SFK werk. Helaas is de licentie nog niet verleend, vanwege de bureaucratie en de aanvullende eisen. Hopelijk lukt dat wel in 2013.

Het aantrekken van mevrouw Raquel Abolayan als Social Worker in 2010 werpt zijn vruchten af door de betere begeleiding van de studenten en een betere rapportage aan het bestuur. Door de contacten met studenten, huisbezoeken, rapportages en het organiseren van speciale workshops is de organisatie aanzienlijk professioneler geworden. De kansen voor de studenten zijn hierdoor verbeterd en tevens de continuïteit van de SFK organisatie.

De jaarlijkse Christmas-party werd in 2012 gecombineerd met het feest van het 25 jarig bestaan van SFK. Lokaal zijn hiervoor gelden ingezameld. Het werd een enorm succes met veel oud-scholieren en ook de Nederlandse ambassadeur, Ton Boon von Ochssee en zijn vrouw waren aanwezig.

Progressie studenten

Totaal aantal studenten 31/12/2012 was 68. De verdeling was als volgt:

Jongens Meisjes
Elementary school 5 7
Highschool 7 20
College 10 19
Totaal 22 46

Nieuwe studenten 2012: 7

Geslaagd in 2012: 13 (voor Elementary school 4, voor Highschool 7, voor College 6).

De 6 geslaagden van het College hebben SFK verlaten en een baan gevonden in de maatschappij. Twee studenten zijn gestopt, omdat ze naar de provincie zijn verhuisd en 3 hebben hun opleiding voortijdig beëindigd, waarvan 1 in verband met zijn gezondheid.

Ook dit jaar heeft de Social Worker weer de interne workshop “Career Orientation” gegeven aan de Highschool studenten die naar het College gaan. De ouders van deze kinderen ontvangen ook een workshop hoe ze hun kind kunnen helpen bij de College keuze en wat hun taak is bij de begeleiding.

Tevens krijgen de studenten die SFK gaan verlaten, omdat ze hun school hebben afgerond hulp bij het vinden van een baan en hoe ze met hun verdiende geld moeten omgaan (niet onmiddellijk uitgeven of alles aan je familie geven).

Financiën

De donaties hebben de laatste 3 jaar ongeveer 24.000 euro/jaar opgeleverd. Door een slechtere koersverhouding van euro t.o.v. de peso en de inflatie in de Filippijnen zijn de uitgaven wel toegenomen. Op dit ogenblik wordt het verschil ten koste gebracht van de reserves. Dit kan echter maar een beperkte tijd plaatsvinden. Door nieuwe doelgroepen te benaderen zijn enige nieuwe donaties verkregen (Marthe van Rijswijck stichting, Bazaar Messiaskerk). Ook is SFK-Philippines gevraagd om kostenbesparende maatregelen, waarbij het aantal studenten niet verminderd wordt.

Inkomsten- en uitgavenverloop afgelopen jaren (donaties, rente)

Jaar Uitgaven in Peso Uitgaven in Euro Inkomsten in Euro
2003 1107895 17590 32229
2004 1282369 19430 38355
2005 1361430  21610  57158
2006 1289658  19840  40025
2007 1363686  22360  70918
2008 1539656  23328  35740
2009 1877976  31299  36583
2010 2074333  34572  31820
2011 1989179  33153  24967
2012 1801353  30023  45696

Ieder jaar wordt aan de hand van de lijst met SFK-scholieren berekend hoeveel geld nodig is om alle scholieren hun opleiding te laten voltooien. Gepoogd wordt dit bedrag te reserveren, zodat bij het beëindigen van de donaties uit Nederland alle aanwezige SFK’ers hun opleiding op SFK-kosten kunnen afronden. De verkregen rente uit dit fonds (“fund for future tuition fees”) wordt samen met de donaties gebruikt om de jaarlijkse kosten te betalen.

Beleid

Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld voor de ondersteuning van de studenten. Hierbij zijn bedragen vastgelegd die worden uitgekeerd, zoals de maandelijkse toelage, betaling schoolgeld, kleding (De Filippijnen hebben een Britse oriëntatie waardoor kinderen op school een uniform dragen), transportkosten, boekengeld. Ook zijn maxima vastgesteld voor medische kosten en tandartskosten. Van de goedgekeurde begroting mag alleen worden afgeweken, wanneer zowel het Filippijnse als het Nederlandse SFK-bestuur akkoord is.

De stichtingsbesturen (Nederland en Filipijnen) bieden hun diensten geheel belangeloos en onbezoldigd aan. Dit garandeert dat de financiële bijdrage van de donateurs volledig aan de SFK kinderen wordt besteed.