Jaarverslag 2014

Algemeen
Het doel van de stichting is kansarme kinderen uit Quezon City (Filippijnen) helpen om een opleiding te volgen, waardoor ze later een betere baan kunnen vinden en zodoende een kans krijgen op een beter leven.Gedurende de 27 jaar dat het “Studiefonds Filippijnse Kinderen” (SFK) nu in de Filippijnen werkt, hebben ruim 140 studenten hun opleiding met behulp van gelden van SFK voltooid en een vakdiploma gehaald aan een College en enkelen aan een universiteit in de Filippijnen.In 2014 kregen circa 60 scholieren financiële ondersteuning door betaling van schoolgeld, verplicht schooluniform, schoolboeken, transportkosten en een studietoelage (totaal ca. 160 euro/jaar voor de basisschoolleerling, 225 euro voor een leerling op de Highschool en 500 euro voor de student op het College). Vanwege de financiële crisis is terughoudendheid betracht bij het aannemen van nieuwe scholieren.

Er is een Social Worker in dienst die de leerlingen ondersteunt en voorbereidt op het maatschappelijk leven en een parttime administratieve kracht om te voldoen aan de eis van het ministerie van “Social Welfare and Development”. De Filippijnse regering poogt de corruptie te verminderen en stelt strenge eisen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen, waaronder een gekwalificeerde administratieve kracht.

De actie van de Nederlandse Stichting SFK om nieuwe donateurs te krijgen bleek moeilijk gezien de financiële malaise. Helaas vielen er bestaande donateurs af om diverse redenen. Eenmalige giften in verband met de verjaardag van een donateur waren een welkome aanvulling.

De kosten in de Filippijnen zijn nagenoeg constant gebleven, ondanks de slechtere koersverhouding van de euro t.o.v. de peso en de hogere inflatie in de Filippijnen. Dit kon worden bereikt door een zuinig uitgave beleid en het terugbrengen van het aantal scholieren van 64 naar 60. Hopelijk kunnen meer donateurs worden gevonden, waardoor het aantal scholieren weer naar 80 kan groeien.

Het bestuur in de Filippijnen wordt voorgezeten door de oud SFK student Danilo Longasa. Hij is jurist geworden en zeer gekwalificeerd voor de taak van voorzitter van de Filipijnse SFK stichting. Het bestuur bestaat verder uit mensen uit de onderwijssector in Manila. Tevens is de directeur van SOS-kinderdorpen Filippijnen, Bienvendio Delgado lid van het bestuur. Hij wendt zijn ervaring en netwerk aan t.b.v. SFK.

Op de maandelijkse “payday” komen alle scholieren, vaak met hun ouders de financiële bijdrage in ontvangst nemen. Tevens worden de studievoortgang en eventuele problemen besproken. De Social Worker en minimaal twee bestuursleden zijn hierbij aanwezig.

In 2011 is in de Filippijnen een aanvraag gedaan bij de overheid om een licentie te verkrijgen bij het “Department of Social Welfare and Development”. Hierdoor zou SFK ook voor de Filippijnse overheid een charitatieve instelling worden en wordt het mogelijk gelden in de Filippijnen aan te trekken voor het SFK werk. Het verkrijgen van de licentie verloopt traag. Hopelijk kan dit in 2015 worden afgerond.

Het aantrekken van mevrouw Raquel Abolayan als Social Worker in 2010 is zeer succesvol vanwege betere begeleiding van de studenten en een betere rapportage aan het bestuur. Door de contacten met studenten, huisbezoeken, rapportages en het organiseren van speciale workshops is de organisatie professioneler geworden. De kansen voor de studenten zijn hierdoor verbeterd en tevens de continuïteit van de SFK organisatie.

Progressie studenten
Totaal aantal studenten 31/12/2014 was 58. De verdeling was als volgt:

Elementary school 5
Highschool 27
College 26

Nieuwe studenten 2014: 5

In 2014 hebben 11 scholieren hun bachelorsdiploma gehaald aan een “College” of universiteit en SFK verlaten en een baan gevonden.

Ook dit jaar heeft de Social Worker weer de interne workshop “Career Orientation” gegeven aan de Highschool studenten die naar het College gaan. De ouders van deze kinderen ontvangen ook een workshop hoe ze hun kind kunnen helpen bij de College keuze en wat hun taak is bij de begeleiding.

Tevens krijgen de studenten die SFK gaan verlaten, omdat ze hun school hebben afgerond hulp bij het vinden van een baan en hoe ze met hun verdiende geld moeten omgaan (niet onmiddellijk uitgeven of alles aan je familie geven).

De aanbeveling van de Filippijnse regering om meer aandacht aan sociale ontwikkeling en team building te schenken is opgevolgd met twee workshops voor de SFK scholieren die georganiseerd werden door de Social Worker.

Financiën
In 2014 hebben de donaties 19.845 euro opgeleverd. Dit is ruim 2000 euro minder dan in 2013. Door minder studenten, maar wel een slechtere koersverhouding van euro t.o.v. de peso en de inflatie in de Filippijnen zijn de uitgaven nagenoeg constant gebleven.

Ieder jaar wordt aan de hand van de lijst met SFK-scholieren berekend hoeveel geld nodig is om alle scholieren hun opleiding te laten voltooien. Gepoogd wordt dit bedrag te reserveren, zodat bij het beëindigen van de donaties uit Nederland alle aanwezige SFK’ers hun opleiding op SFK-kosten kunnen afronden. De verkregen rente uit dit fonds (“fund for future tuition fees”) wordt samen met de donaties gebruikt om de jaarlijkse kosten te betalen.

Beleid
Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld voor de ondersteuning van de studenten. Hierbij zijn bedragen vastgelegd die worden uitgekeerd, zoals de maandelijkse toelage, betaling schoolgeld, kleding (De Filippijnen hebben een Britse oriëntatie waardoor kinderen op school een uniform dragen), transportkosten, boekengeld. Ook zijn maxima vastgesteld voor medische kosten en tandartskosten. Van de goedgekeurde begroting mag alleen worden afgeweken, wanneer zowel het Filippijnse als het Nederlandse SFK-bestuur akkoord is.

De stichtingsbesturen (Nederland en Filippijnen) bieden hun diensten geheel belangeloos en onbezoldigd aan. Alleen de social worker en de parttime administratieve kracht ontvangen een salaris. Dit betekent dat de financiële bijdrage van de donateurs in 2014 voor 90 % ten goede is gekomen aan de SFK kinderen (82 % direct en 8 % indirect door de activiteiten van de social worker). Deze verhouding zal verbeteren, wanneer er meer scholieren kunnen worden aangetrokken, omdat de vaste kosten constant zullen blijven.